การออกแบบทางเทคโนโลยีกับการถ่ายทอดความคิด

        การออกแบบทางเทคโนโลยี เป็นการลำดับความคิดหรือจินตนาการเป็นขั้นตอน นำไปสู่การวางแผนแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ

        ในขั้นตอนการลำดับความคิดหรือจินตนาการนี้ จะสามารถสื่อสารความคิดให้ผู้อื่นรับทราบได้โดย “การถ่ายทอดความคิด”

        เนื่องจากความต้องการ หรือปัญหาของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันไปตามปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ลักษณะทางกายภาพของร่างกายมนุษย์ เพศ อายุ อาชีพ ความพึงพอใจ ดังนั้น สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ จึงต้องออกแบบให้มีหน้าที่ใช้สอยที่เหมาะสมต่างกันออกไป เพื่อแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการในแนวคิดของแต่ละคน โดยถ่ายทอดความคิดออกมาในลักษณะของการวาดภาพ ซึ่งเป็นการสื่อสารที่ชัดเจนและเข้าใจตรงกัน เนื่องจากรูปภาพสามารถอธิบายให้รายละเอียดที่เป็นรูปธรรมมากกว่าคำพูด การวาดภาพเพื่อการสื่อสารจำเป็นต้องเรียนรู้ และเข้าใจหลักการวาดภาพ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารความคิดหรือแนวทางการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการอย่างสร้างสรรค์

การถ่ายทอดความคิด

        การถ่ายทอดความคิด เป็นการถ่ายทอดแนวคิดที่ใช้แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการให้เป็นรูปธรรม เพื่ออธิบายและสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

     1. การถ่ายทอดความคิดเป็นชิ้นงาน

  • ภาพร่าง 3 มิติ
  • ภาพฉาย
  • แบบจำลอง
  • ต้นแบบ

     2. การถ่ายทอดความคิดเป็นวิธีการ

  • ภาพร่าง 2 มิติ
  • ภาพร่าง 3 มิติ
  • ผังงาน
  • แบบจำลองความคิด