ชุดคำสั่ง (Statement)

        ชุดคำสั่ง คือ ข้อความหรือประโยคที่สามารถสั่งให้ภาษาจาวาสคริปต์ ดำเนินงานตามลำดับที่ได้สั่งไว้ การเขียนคำสั่งจะสิ้นสุดด้วยเครื่องหมายเซมิโคล่อน (;) เราสามารถรวมคำสั่งหลาย ๆ ชุด ไว้ที่เดียวกันได้ โดยใช้เครื่องหมายวงเล็บปีกกา {...} เช่น การเขียนคำสั่งในฟังก์ชั่น การเขียนคำสั่งในการตัดสินใจ

ตัวอย่าง

     กำหนดให้ตัวแปร name เก็บชื่อ Nungning

     พิมพ์ประโยคข้อความว่า My name is Nungning

name = "Nungning";
document.write("My name is" +name);