รหัสคำสั่งพิเศษ (Character escape code)

        รหัสคำสั่งพิเศษ (Character) เป็นการกำหนดรหัสเพื่อควบคุมการแสดงผลบนหน้าจอในลักษณะต่าง ๆ โดยใช้เครื่องหมาย (Backslash) นำหน้าตัวอักษรที่ต้องการกำหนดให้เป็นรหัสคำสั่งพิเศษ มีดังนี้

 b หมายถึง ลบไปทางซ้าย (Backspace)
 f หมายถึง เลื่อนกระดาษไปอีก 1 หน้า (Form Feed)
 n หมายถึง ขึ้นบรรทัดใหม่ (New Line)
 r หมายถึง ตรวจสอบการกด Enter (Return) และการเลื่อนขึ้นบรรทัดใหม่ของหน้ากระดาษ
 t หมายถึง เลื่อนตำแหน่งไปทางขวา 1 ช่วงแท็บ (Tab)
 \ หมายถึง เติมเครื่องหมาย (Backslash)
 " หมายถึง เติมเครื่องหมายคำพูด

ตัวอย่าง

ถ้าเราต้องการให้ตัวแปร yoyo เก็บข้อความ C:JavaScript จะกำหนดดังนี้
yoyo = "C:\JavaScript" ; จะได้ผลลัพธ์เป็น C:JavaScript