การรับและแสดงข้อมูล

        การทำงานพื้นฐานของโปรแกรม จะต้องมีการรับข้อมูลเข้ามาประมวลผล และแสดงผลลัพธ์ทางจอภาพ ซึ่งในภาษาจาวาสคริปต์ มีคำสั่งและฟังก์ชันมาตรฐานที่ใช้ในการรับและแสดงผลข้อมูลดังนี้

        1. การแสดงข้อมูลทางจอภาพ

        จาวาสคริปต์แบ่งคำสั่งในการแสดงผลข้อมูลบนหน้าเว็บเพจออกเป็น 2 คำสั่ง ดังนี้

             1.1 คำสั่ง document.write() ใช้แสดงข้อความบนหน้าเว็บเพจ โดยมีรูปแบบดังนี้  document.write("ข้อความหรือตัวแปรที่ต้องการแสดงผล");

ตัวอย่าง


<script language="JavaScript">
    document.write("สวัสดีค่ะ");
    document.write("Welcome");
</script>

             1.2 คำสั่ง document.writeln() ใช้แสดงข้อความบนหน้าเว็บ แบบขึ้นบรรทัดใหม่ โดยมีรูปแบบดังนี้


document.writeln("ข้อความหรือตัวแปรที่ต้องการแสดงผล");

ตัวอย่าง


<script language="JavaScript">
    document.writeln("สวัสดีค่ะ");
    document.writeln("Welcome");
</script>

         2. การรับข้อมูลโดยใช้ฟังก์ชัน prompt()

         ใช้แสดงกรอบโต้ตอบ (Dialog Box) เพื่อรับข้อมูลจากผู้ใช้ โดยมีรูปแบบคำสั่งดังนี้

prompt(text, value);

  โดยที่

text หมายถึง ข้อความที่ปรากฏบนกรอบโต้ตอบ
value หมายถึง ค่า หรือ ข้อความที่ปรากฏในช่องกรอกข้อมูล โดยจะกำหนดค่าหรือไม่ก็ได้
    หากไม่กำหนด จะแสดงข้อความ "undefined"

ตัวอย่าง

<script language="JavaScript">
    var mgs=prompt("พิมพ์ข้อความ","");
    document.write("ข้อมูลที่รับเข้าคือ"+mgs);
</script>

        3. การรับข้อมูลโดยใช้ฟังก์ชัน confirm()

        ใช้แสดงกรอบตอบโต้ที่มีลักษณะเป็นคำถามเพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการทำงาน หรือยกเลิกการทำงาน หากผู้ใช้ยืนยันการทำงาน function จะคืนค่าเป็น true แต่ถ้าหากผู้ใช้ยกเลิกการทำงาน function จะคืนค่าเป็น false โดยมีรูปแบบคำสั่งดังนี้

confirm("question");

โดยที่ question หมายถึง คำถาม

ตัวอย่าง


<script language="JavaScript">
    var message;
    message=confirm("ต้องการทำงานต่อหรือไม่");
</script>

        4. การแสดงข้อมูลโดยใช้ฟังก์ชัน alert()

        ใช้แสดงกรอบโต้ตอบเพื่อแจ้งเตือนการทำงานหรือแสดงข้อความหรือค่าของตัวแปรต่าง ๆ ให้ผู้ใช้ทราบ มีลักษณะคล้ายกับ Message Box ของ Windows โดยโปรแกรมจะหยุดทำงานชั่วคราว เมื่อกรอบโต้ตอบปรากฏขึ้นมา และจะรอจนกระทั่งผู้ใช้คลิก ปุ่ม "OK" โปรแกรมจึงจะทำงานต่อไป มีรูปแบบคำสั่งดังต่อไปนี้

alert(text หรือ variable);


โดยที่

text หมายถึง ข้อความที่ต้องการแจ้งเตือน
variable หมายถึง ตัวแปรที่ต้องการแจ้งเตือน
       


        การใส่ข้อความให้ฟังก์ชั่น alert() จะต้องอยู่ภายในเครื่องหมาย "..." ถ้าเป็นตัวแปรสามารถใส่เป็นชื่อตัวแปรได้เลย แต่ถ้าต้องการแสดงข้อความพร้อมด้วยตัวแปร จะต้องใส่เครื่องหมายบวก + ร่วมอยู่ด้วย


ตัวอย่าง

<script language="JavaScript">
    alert("Click OK to continue");
</script>


หมายเหตุ : ใน JavaScript สามารถกำหนดไม่ให้แสดงผลคำสั่งในบางคำสั่ง โดยการเขียน Comment ซึ่งตัวแปลภาษาข้ามการแปลคำสั่งนั้น ๆ หรือใช้ เพื่ออธิบายคำสั่งโปรแกรม โดยสามารถเขียน Comment ได้ 2 แบบดังนี้
 1. การเขียน Comment แบบบรรทัดเดียว มีรูปแบบดังนี้
 2. ตัวอย่าง

  <script language="JavaScript">
      document.write("Hello!");
     // alert("Hello");
  </script>
  จากตัวอย่าง คำสั่งที่อยู่หลัง // ทั้งบรรทัดจะไม่แสดงผล

 3. การเขียน Comment แบบหลายบรรทัด มีรูปแบบดังนี้
 4. ตัวอย่าง

  <script language="JavaScript">
   /*   document.write("Hello!");
      alert("Hello"); */
      document.write("Good Bye");
  </script>

        จากตัวอย่าง คำสั่ง JavaScript ที่อยู่ระหว่าง /* ...........*/ จะไม่แสดงผล โดยจะแสดงผลคำสั่ง
document.write("Good Bye"); เท่านั้น