ตัวแปรแบบอาร์เรย์ (Array)

        ตัวแปรแบบอาร์เรย์ หมายถึง ตัวแปรซึ่งมีค่าได้หลายค่า โดยใช้ชื่ออ้างอิงเพียงชื่อเดียวด้วยการใช้หมายเลขลำดับเป็นตัวจำแนกความแตกต่างของค่าตัวแปรแต่ละตัว ถ้าจะเรียกตัวแปรชนิดนี้ว่า "ตัวแปรชุด" ก็ไม่ผิด ตัวแปรชนิดนี้มีประโยชน์มาก หากคิดถึงค่าของข้อมูล 100 ค่า ที่ต้องการเก็บในตัวแปร 100 ค่า และต้องใช้ตัวแปรถึง 100 ตัว อาจทำให้ต้องมีการเก็บตัวแปรที่มีชื่อแตกต่างกันมากถึง 100 ชื่อ แต่ด้วยการใช้สมบัติของอาเรย์ เราสามารถนำตัวแปรหลาย ๆ ตัวมารวมอยู่เป็นชุดเดียวกัน และสามารถใช้ตัวแปรทั้งหมดโดยระบุผ่านชื่อเพียงชื่อเดียวเท่านั้น ด้วยการระบุหมายเลขลำดับ หรือ ดัชนี (index) กำกับตามหลังชื่อตัวแปร ตัวแปรเพียงชื่อเดียวก็มีความสามารถเทียบได้กับตัวแปรร้อยตัว

        ตัวแปรแบบอาร์เรย์มีดัชนีเริ่มต้นที่ 0 ส่วนตัวแปรต่อ ๆ ไปจะมีดัชนีเป็น 1,2,3 .... ไป ตามลำดับ เมื่อต้องการระบุชื่อตัวแปรแบบอาร์เรย์แต่ละตัวก็ใช้รูปแบบ name[0],name[1],name[2]..... ไปตามลำดับ เรียงต่อกันไปเรื่อย ๆ เราสามารถสร้างตัวแปรอาเรย์ใหม่ด้วย myArray= new array() ดังนี้

     myArray[0] = 17;
     myArray[1] = "num";
     myArray[2] = "Stop";