ล้อ โซ่ และจานโซ่

        ล้อ โซ่ และจานโซ่ เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกัน เพื่อให้สิ่งของเครื่องใช้เคลื่อนที่ได้ ใกล้เคียงกับรอกและสายพาน แต่มีความแข็งแรงกว่าและไม่เลื่อนไปมาเหมือนใช้สายพาน เช่น รถจักรยาน จักรยานยนต์

        นอกจากนี้ยังพบในสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ เช่น โต๊ะบริการน้ำดื่ม ก็ยังมีล้อเป็นส่วนประกอบเพื่อช่วยให้เคลื่อนที่สะดวกและช่วยผ่อนแรงได้

ภาพที่ 6.57  ล้อ
ที่มา : https://encrypted-tbn0.gstatic.com

 

ภาพที่ 6.58  จานโซ่
ที่มา : http://2.bp.blogspot.com

ภาพที่ 6.59  โซ่
ที่มา : http://1.bp.blogspot.com

ภาพที่ 6.60  จักรยาน
ที่มา : http://i1146.photobucket.com