การพัฒนาผลงานสู่การประกวด

        การพัฒนาผลงานสู่การประกวดเป็นการนำเสนอผลงานจากการทำโครงงานออกสู่สังคมภายนอก การประกวดถือเป็นเวทีของผู้ที่นำเสนอแนวคิดและการสร้างสรรค์ผลงาน ในการส่งผลงานเข้าประกวด ต้องศึกษาทำความเข้าใจข้อกำหนด ระเบียบการ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ในการส่งผลงานเข้าประกวดควรปฏิบัติดังนี้

  1. ศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดต่าง ๆ ให้เข้าใจ
  2. วางแผนร่วมกับคณะทำงาน และขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาโครงงาน
  3. จัดทำข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
  4. จัดทำหรือปรับปรุงโครงงาน ให้ตรงตามวัตถุประสงค์และข้อกำหนดของการประกวด
  5. ฝึกซ้อมการนำเสนอและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการตัดสินการประกวด
  6. การดำเนินงานทุกขั้นตอนในการประกวดต้องคำนึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการตรงต่อเวลาเป็นสำคัญ

        การนำเสนอผลงานเข้าประกวดนั้นมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้อื่นได้รับทราบถึงผลงานที่ได้เกิดการศึกษาค้นคว้า และความสามารถของคณะทำงาน ทั้งนี้ยังได้แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ส่งผลงานเข้าประกวดด้วยกัน ซึ่งรางวัลเป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้น คำติชมและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตัดสินการประกวด เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาผลงานให้คุณภาพและประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต