ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์

        ตัวอย่างหัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์ที่อาจนำไปสู่แนวคิดในการเลือกเรื่องเพื่อจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ ในการเลือกหัวข้อเรื่องโครงงานขึ้นอยู่กับความสนใจของผู้เรียน การตั้งชื่อเรื่องต้องให้มีความสัมพันธ์ กับเนื้อเรื่องและมีความเฉพาะเจาะจง ตัวอย่างหัวข้อโครงงานต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่ยกมาแสดงเพื่อให้เห็นขอบข่ายของเรื่องต่างๆ ที่ผู้เรียนสามารถคิดทำโครงงานได้

1. โครงงานประเภทสื่อเพื่อการศึกษา (Educational Media Development)

 1. สารานุกรมไทยฉบับมัลติมีเดีย
 2. สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล
 3. พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
 4. โปรแกรมช่วยสอนการถ่ายภาพ
 5. 76 จังหวัดของไทย
 6. โปรแกรมช่วยสอนการทำงานของทรานซิสเตอร์
 7. คอมพิวเตอร์สอนพิมพ์ดีด
 8. ยาไทยและยาจีน
 9. สูตรขนมไทยอร่อยทั่วโลก

2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ (Tools Development)

 1. โปรแกรมการค้นหาคำภาษาไทย
 2. โปรแกรมอ่านอักษรไทย
 3. โปรแกรมวาดภาพสามมิติ
 4. โปรแกรมเข้าและถอดรหัสข้อมูล
 5. โปรแกรมบีบอัดข้อมูล
 6. โปรแกรมประมวลผลคำไทยบนระบบปฏิบัติการลีนุกซ์
 7. โปรแกรมการออกแบบผังงาน
 8. พอร์ตแบบขนานของไทย
 9. การส่งสัญญาณควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

3. โครงงานจำลองทฤษฎี (Theory Simulation)

 1. การทดลองปัจจัยต่างๆ ในการเลี้ยงปลานิลด้วยคอมพิวเตอร์
 2. การทดลองปัจจัยต่างๆ ในการเพาะปลูกแก้วมังกรด้วยคอมพิวเตอร์
 3. การทำนายอุณหภูมิจากข้อมูลที่ผ่านมา
 4. การทดลองผสมสารเคมีต่างๆ ด้วยคอมพิวเตอร์
 5. ปัจจัยต่างๆ กับการเคลื่อนที่ของเครื่องบิน
 6. ผลการปลูกข้าวในสภาวะแวดล้อมที่ต่างกัน
 7. การเปรียบเทียบเทคนิคของการย่อขนาดแฟ้มข้อมูล
 8. โปรแกรมสังเคราะห์เสียงพูดเบื้องต้น
 9. โปรแกรมจำลองการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

4. โครงงานประยุกต์ใช้งาน (Application)

 1. ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้เรียนของโรงเรียน
 2. ระบบจัดการข้อมูลการเงินส่วนบุคคล
 3. ระบบจองตั๋วรถไฟบนอินเทอร์เน็ต
 4. ระบบแนะนำเส้นทางเดินรถประจำทาง
 5. โปรแกรมสังเคราะห์เสียงสำหรับคนตาบอดบนรถประจำทาง
 6. โปรแกรมออกและตรวจข้อสอบ
 7. เว็บไซต์ส่วนบุคคล
 8. โปรแกรมช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 9. โปรแกรมพจนานุกรมไทย-อังกฤษ

5. โครงงานพัฒนาเกม (Game Development)

 1. เกมอักษรเขาวงกต
 2. เกมเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 3. เกมผจญภัยกับภาษาอังกฤษ
 4. เกมหมากฮอส
 5. เกมบวกลบเลขแสนสนุก
 6. เกมอักษรไขว้