กำหนดการสอนและแผนการวัดประเมินผล


สัปดาห์ที่ เนื้อหา สาระ จำนวน
(ชม.)
คะแนน การเก็บคะแนน แผนจัดการเรียนรู้
1-2 หน่วยที่ 1 โครงงานคอมพิวเตอร์ 4 12 - ใบงาน 1.1 (2 คะแนน)
1-2
  - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงาน     - แบบทดสอบหลังเรียน
(12 ข้อ 3 คะแนน)
 
  - โครงงานคอมพิวเตอร์        
  - จุดมุ่งหมายและคุณค่า ในการทำโครงงานคอมพิวเตอร์        
  - ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์        
  - วิธีดำเนินการทำโครงงานคอมพิวเตอร์        
  - ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์        
  - การพัฒนาผลงานสู่การประกวด        
           
3-7 หน่วยที่ 2 การพัฒนาโปรแกรม 10 25 - ใบงาน 2.1 (2 คะแนน)
3-7
   2.1 พื้นฐานการพัฒนาโปรแกรม     - ใบงาน 2.2 (2 คะแนน)  
   - ภาษาคอมพิวเตอร์และระดับของภาษา     - ใบงาน 2.3 (2 คะแนน)  
   - ภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับการพัฒนาโปรแกรม     - ใบงาน 2.4 (2 คะแนน)  
   - ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม     - แบบทดสอบหลังเรียน
(12 ข้อ 3 คะแนน)
 
   - แนวคิดการเขียนโปรแกรม        
   2.2 JavaScript เบื้องต้น
       
   ตัวแปร ค่าคงที่ นิพจน์ การคำนวณอย่างง่าย        
           
8-9 หน่วยที่ 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองาน 4 13 - ใบงาน 3.1 (1 คะแนน)
8-9
   3.1 หลักการนำเสนองาน     - ใบงาน 3.2 (2 คะแนน)  
  - ความหมายและรูปแบบการนำเสนอ     - แบบทดสอบหลังเรียน
(12 ข้อ 3 คะแนน)
 
  - ลักษณะของโปรแกรม
หรือซอฟต์แวร์สร้างงานนำเสนอ
       
  - กระบวนการนำเสนอ        
  - การนำเสนอที่ดี        
  - เครื่องมือ อุปกรณ์ช่วยในการนำเสนอ        
  3.2 การใช้โปรแกรม
(Microsoft Power Point 2007)
       
           
10 สอบกลางภาค (หน่วยที่ 1-3)        
    หน่วยที่ 1   5 คะแนน
(ปรนัย 4 คะแนน อัตนัย 1 คะแนน)
       
    หน่วยที่ 2   10 คะแนน
(ปรนัย 9 คะแนน อัตนัย 1 คะแนน)
       
    หน่วยที่ 3   5 คะแนน
(ปรนัย 4 คะแนน อัตนัย 1 คะแนน)
       
           
11-12 หน่วยที่ 4 เทคโนโลยีกับชีวิต 4 12 - ใบงาน 4.1 (3 คะแนน)
10-11
  - ความหมายของเทคโนโลยี     - แบบทดสอบหลังเรียน
(12 ข้อ 3 คะแนน)
 
  - รูปแบบของเทคโนโลยี        
  - บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีต่อการดำเนินชีวิต        
  - วิวัฒนาการของสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้        
  - ระดับของเทคโนโลยี        
           
13-16 หน่วยที่ 5 การออกแบบทางเทคโนโลยี 8 20 - ใบงาน 5.1 (2 คะแนน)
12-15
  5.1 การออกแบบทางเทคโนโลยี     - ใบงาน 5.2 (2 คะแนน)  
  - ความหมายของการออกแบบทางเทคโนโลยี     - ใบงาน 5.3 (3 คะแนน)  
  - รูปแบบการถ่ายทอดทางความคิด
ที่เป็นชิ้นงาน
    - แบบทดสอบหลังเรียน
(12 ข้อ 3 คะแนน)
 
  - รูปแบบการถ่ายทอดทางความคิด
ที่เป็นวิธีการ กระบวนการ
       
  5.2 การใช้โปรแกรม Google SketchUp8        
           
17-19 หน่วยที่ 6 ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างสิ่งของ เครื่องมือเครื่องใช้ ตามกระบวนการเทคโนโลยี 6 18 - ใบงาน 6.1 (4 คะแนน)
16-18
  - กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์     - ใบงาน 6.2 (5 คะแนน)  
  - กลไกและการควบคุม ได้แก่ รอก เฟือง
ลูกเบี้ยว คาน จานโซ่ โซ่ บานพับ
สปริง
    - แบบทดสอบหลังเรียน
(12 ข้อ 3 คะแนน)
 
  - ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และการควบคุม        
  - กระบวนการเทคโนโลยี        
  - ตัวอย่างการแก้ปัญหาส้มเน่าเสีย        
  - ตัวอย่างพัดลมเย็นสบายคลายร้อน        
           
20 สอบปลายภาค จำนวน 60 ข้อ 30 คะแนน (ปรนัย)        
    หน่วยที่ 1   2 คะแนน        
    หน่วยที่ 2   4 คะแนน        
    หน่วยที่ 3   2 คะแนน        
    หน่วยที่ 4   6 คะแนน        
    หน่วยที่ 5   10 คะแนน        
    หน่วยที่ 6   6 คะแนน