อ้างอิง หน่วยที่ 6 ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยี


เพ็ญพร    ประมวลสุข และคณะ.   (2555).   หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3  
    กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
    (พิมพ์ครั้งที่ 2).    กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์.
วิไลลักษณ์    ชูช่วย และคณะ.   (2554).   คู่มือการสอน การออกแบบและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
    และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.    กรุงเทพ ฯ : วัฒนาพานิชย์.
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.   (2554).   หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน การออกแบบและเทคโนโลยี
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    พุทธศักราช 2551.    กรุงเทพ ฯ : สกสค. ลาดพร้าว.
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.   (2554).   หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน การออกแบบและเทคโนโลยี
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
    ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.    กรุงเทพ ฯ : สกสค. ลาดพร้าว.
http://i00.i.aliimg.com
http://hificitythailand.tarad.com
http://taifahcity.com
http://www.sinkardd.com
http://dc202.4shared.com
http://www.thairath.co.th
http://www.officemate.co.th
http://www.thaitractor.com
http://www.taweechock.com
http://3.bp.blogspot.com
http://dc338.4shared.com
http://f.lnwfile.com
http://fasttechcdn.com
http://www.rayonggear.com
http://dc335.4shared.com
http://www.bikeloves.com
http://board.trekkingthai.com
http://1.bp.blogspot.com
http://www.kksci.com
http://2.bp.blogspot.com
http://www.oho4sale.com
http://f.ptcdn.info
http://mw2.google.com
http://www.newsrithong.com
http://topicstock.pantip.com
http://www.tokpla.net
http://file.giggog.com
http://www.allbamboo.co.th
https://www.ktw.co.th
http://www.sdp-si.com
http://www.engquest.org.au
http://www.technologystudent.com
http://www.supradit.com
http://media2.th.88db.com
http://www.rmutphysics.com
http://img.tarad.com
http://www.igetweb.com
http://i842.photobucket.com
http://www.office2art.com
http://www.usedscooter.com.tw
http://www.homedec.in.th
http://srv-live.lazada.co.th
http://worldtoolsonline.nanasupplier.com/
http://www.strawberrynet.com
http://www.unior-thailand.com
http://scbblog.com
http://technologyblockprasan.com
http://i01.i.aliimg.com
http://www.hafele.co.th
http://vmodtech.com
http://static.weloveshopping.com
http://thaibizcenter.com
https://encrypted-tbn0.gstatic.com
http://2.bp.blogspot.com
http://1.bp.blogspot.com
http://i1146.photobucket.com
http://i00.i.aliimg.com
http://www.cityofwomengoesweb.org
http://www.thaimicrotron.com
http://www.squarewa.com
http://www.atom.rmutphysics.com
http://ppart.tarad.com
http://i00.i.aliimg.com
http://www.bkklist.com
http://static.weloveshopping.com
http://electronics.se-ed.com
http://i365.photobucket.com
http://www.myfirstbrain.com
http://www.kksci.com
http://2.bp.blogspot.com
http://3.bp.blogspot.com
https://encrypted-tbn2.gstatic.com
http://www.igetweb.com
http://learn.caconnects.org
http://classconnection.s3.amazonaws.com
http://webhtml.horhook.com
http://kpp.ac.th
http://img.tarad.com
http://s2opremium.com
http://webserv.kmitl.ac.th
http://www.oknation.net
http://www.fagorthailand.co.th
http://www.dumenu.com
http://www.myfirstbrain.com
http://www.tenettech.com
http://i00.i.aliimg.com
http://www.bestroomstyle.com
http://www.thaivictory.co.th
http://www.scimath.org
https://encrypted-tbn3.gstatic.com
http://designtechnology.ipst.ac.th/