การถ่ายทอดความคิดเป็นชิ้นงาน

        การถ่ายทอดความคิดที่เป็นชิ้นงาน เป็นการอธิบายหรือสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจอย่างเป็นรูปธรรมในลักษณะของรูปร่าง รูปทรง รายละเอียดและส่วนประกอบของชิ้นงาน ซึ่งการถ่ายทอดความคิดลักษณะนี้ทำได้หลายวิธี ได้แก่ ภาพร่าง 3 มิติ ภาพฉาย แบบจำลอง และต้นแบบ

1. ภาพร่าง 3 มิติ

        ภาพร่าง 3 มิติ เป็นภาพที่ประกอบด้วย ด้านกว้าง ด้านยาว และความสูง หรือ ความลึก ใช้สำหรับแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของรูปร่าง รูปทรง การทำงานและกลไกภายใน การเขียนภาพร่าง 3 มิติ ดังนี้

 • ภาพ Oblique เป็นภาพร่าง 3 มิติ ที่มองเห็นรูปร่าง ด้านหน้า เป็นแนวตรง มีฐานของภาพขนานกับแนวเส้นระดับ สามารถวัดขนาดได้ ส่วนความสูงหรือลึก จะทำมุม 45 องศากับเส้นระดับ ซึ่งการวาดภาพออบลิกนี้ จะเริ่มต้นด้วยการร่างภาพ 2 มิติ ที่ขนานกับแนวเส้นระดับก่อน
  ภาพที่ 5.1  ตัวอย่างภาพ Oblique
  ที่มา : http://www.onlinedesignteacher.com

 • ภาพไอโซเมตริก (Isometric) เป็นแบบภาพ 3 มิติ ที่มองเห็นรูปร่างลักษณะเหมือนของจริง มีแนวสันของวัตถุด้านหนึ่งตั้งฉากกับแนวเส้นระดับ ส่วนด้านหน้าและด้านข้างจะทำมุม 30 องศา กับเส้นระดับ ซึ่งการร่างภาพอาจทำได้โดยการขึ้นเส้นแกน เพื่อช่วยในการสร้างภาพไอโซเมตริก
  ภาพที่ 5.2  ตัวอย่างภาพ Isometric
  ที่มา : http://www.me.umn.edu

 • ภาพ Dimetric เป็นภาพสามมิติที่คล้ายคลึงงานจริงมากที่สุด ทำให้ง่ายต่อการอ่านภาพ แต่เขียนยากเพราะทำมุมเอียง 7 และ 42 องศา ทำให้สิ้นเปลืองเวลาในการเขียน
  ภาพที่ 5.3  ตัวอย่างภาพ Dimetric
  ที่มา : http://www.supradit.com

 • ภาพ Perspective มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ภาพทัศนียภาพ เป็นภาพที่เหมือนจริงตามสายตาที่มองเห็น ชิ้นงานที่อยู่ไกลจะมองเห็นภาพมีขนาดเล็กลงไปเรื่อย ๆ เรียกว่าเป็นส่วนลึกของภาพ ภาพ Perspective แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ แบบจุดรวมสายตาจุดเดียว และ แบบจุดรวมสายตา 2 จุด
  ภาพที่ 5.4  ตัวอย่างภาพ Perspective
  ที่มา : http://www.thaigoodview.com

        การเขียนภาพร่าง 3 มิติ จะช่วยในการแสดงลักษณะรูปร่าง และรูปทรงได้เหมือนของจริงมาก สามารถแสดงรายละเอียดได้ถึง 3 ด้าน เหมือนกับได้เห็นชิ้นงานจริง อีกทั้งยังได้แสดงให้เห็นการประกอบกันของชิ้นส่วนต่าง ๆ ของชิ้นงาน และสามารถทำความเข้าใจลักษณะการทำงานของชิ้นงานนั้นได้ดียิ่งขึ้น และในการร่างภาพ 3 มิติ สามารถใช้กระดาษไอโซเมตริกกริดช่วยในการร่างภาพได้

ภาพที่ 5.5  การร่างภาพ 3 มิติด้วยการใช้กระดาษไอโซเมตริกกริด
ที่มา : http://i.stack.imgur.com

2. ภาพฉาย

        ภาพฉาย เป็นภาพที่แสดงรายละเอียดของแนวคิดในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการในแต่ละด้านของสิ่งที่จะสร้าง ตลอดจนมีรายละเอียดของแบบงานครบถ้วนสมบูรณ์ชัดจน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำไปสร้างขึ้น ตามแบบได้อย่างถูกต้อง ภาพฉายยังสามารถแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ได้ เช่น รูปร่าง ขนาด และผิวงาน ประกอบด้วยภาพด้านหน้า ด้านข้าง และภาพด้านบน แสดงขนาดด้านกว้าง ด้านยาว และความสูงหรือความลึกของชิ้นงานและหน่วยในการวัดขนาด เพื่อสามารถนำไปสร้างเป็นแบบจำลองหรือชิ้นงานของจริงได้

        ในการเขียนภาพฉายส่วนใหญ่ จะเขียนหรืออ่านจากภาพไอโซเมตริก หรือ ภาพของจริง โดยการมองแต่ละด้านแล้วเขียนออกมาเป็นภาพฉาย 2 มิติ ตามภาพที่มองเห็น ซึ่งมีตำแหน่งการมองภาพดังนี้

ภาพที่ 5.6  การมองภาพในตำแหน่งต่าง ๆ
ที่มา : http://cnx.org

ภาพที่ 5.7  การเขียนภาพฉายจากการมองภาพ Isometric

3. แบบจำลอง (Model)

        เป็นการถ่ายทอดความคิดที่ใช้แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการในรูปของชิ้นงาน 3 มิติ โดยจำลองรูปทรง ขนาด สัดส่วน โครงสร้าง และรายละเอียดเพื่อจำลองการทำงานของชิ้นงาน การสร้างแบบจำลองมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ ตรวจสอบแนวคิดในด้านความงามของรูปทรง หน้าที่ใช้สอย ความแข็งแรงของโครงสร้าง ความสะดวกสบายในการใช้งาน รวมทั้งเพื่อทดสอบแนวคิดในรูปแบบ 3 มิติ ของสิ่งต่าง ๆ เช่น รถยนต์ เครื่องบิน อาคาร พืช คน สัตว์ สิ่งของ ย่อลงตามมาตราส่วน

ภาพที่ 5.8  แบบจำลองอย่างง่ายที่ทำจากกล่องกระดาษ
ที่มา : http://www.bansuanporpeang.com

ภาพที่ 5.9  แบบจำลองย่อส่วนของอาคารบ้านเรือน
ที่มา : http://www.creativevill.com

        ในปัจจุบัน แบบจำลองที่เราพบเห็นมีมากมายหลายรูปแบบ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีวิธีการสร้างและใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้าง แตกต่างกันออกไป บางชิ้นงานสร้างมาจากวัสดุที่หาได้ง่ายภายในท้องถิ่น บางชิ้นงานเป็นการนำวัสดุที่เหลือมาสร้างเป็นแบบจำลอง

4. ต้นแบบ (Prototype)

        ต้นแบบ เป็นชิ้นงานจริงที่มีรูปทรง ขนาด สัดส่วน โครงสร้างที่แสดงรายละเอียดและการใช้งานตามที่ได้ออกแบบทุกประการ ซึ่งวัสดุและกรรมวิธีการผลิตที่นำมาใช้ในการสร้างต้นแบบอาจเป็นวัสดุจริง หรือวัสดุทดแทนที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับที่กำหนดไว้ในภาพร่างก็ได้ ปัจจุบันการทำชิ้นงานต้นแบบ มีเทคโนโลยีให้เลือกใช้มากมายและสะดวกมากยิ่งขึ้น เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับเทคโนโลยีการออกแบบ 3 มิติ เช่น CAD/CAM เพื่อผลิตชิ้นงานต้นแบบขึ้นโดยตรง

ภาพที่ 5.10  ต้นแบบจักรยานแห่งอนาคต
ที่มา : http://blog.lnw.co.th

        ชิ้นงานที่ได้จากการสร้างแบบจำลองและการสร้างต้นแบบนั้นมีความแตกต่างกัน คือ ชิ้นงานที่ได้จากการสร้างแบบจำลองนั้นยังไม่สามารถนำไปใช้งานจริงได้ เพียงแค่มีรูปทรงที่ใกล้เคียงกับชิ้นงานที่ต้องการสร้างเท่านั้น ส่วนชิ้นงานที่ได้จากการสร้างต้นแบบนั้นจะมีรูปทรงและรายละเอียดทั้งหมดเหมือนกับชิ้นงานจริงที่ต้องการสร้าง และบางส่วนของต้นแบบนั้นยังสามารถใช้งานได้จริงอีกด้วย