อ้างอิง หน่วยที่ 5 การออกแบบทางเทคโนโลยี


นาวิน    สมประสงค์.    (2554).   GoogleTM  SketchUp Pro 8 Hanbook.    [ออนไลน์]
    เข้าถึงได้จาก https://docs.google.com/file/d/0B1VHwMufMGK2R29ZNXQ4Tm5UTWc/edit?pli=1
    (วันที่เข้าถึง 25 มกราคม 2556).
บุญทรัพย์    วิชญางกูร.    (2556).   easy SketchUp 8  2nd edittion.    นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์.
ฝ่ายวิชาการ บริษัทสกายบุ๊กส์ จำกัด.   (2547).   เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น.    กรุงเทพ ฯ : สกายบุ๊กส์ .
เพ็ญพร    ประมวลสุข และคณะ. (2555).    หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3  
    กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
    (พิมพ์ครั้งที่ 2).    กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์.
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.   (2549).   หนังสืออ่านประกอบสำหรับครู การออกแบบและเทคโนโลยี
    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี.    กรุงเทพ ฯ : สกสค. ลาดพร้าว.
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.   (2554).   หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน การออกแบบและเทคโนโลยี
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
    ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.    กรุงเทพ ฯ : สกสค. ลาดพร้าว.
http://www.onlinedesignteacher.com
http://www.me.umn.edu
http://www.supradit.com
http://www.thaigoodview.com
http://i.stack.imgur.com
http://cnx.org/content
http://www.bansuanporpeang.com
http://www.creativevill.com
http://blog.lnw.co.th
http://www.ipesk.ac.th
http://nilubon120.files.wordpress.com
http://audit.hss.moph.go.th
http://dc463.4shared.com