เทคโนโลยีกับชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม

        ผลิตภัณฑ์หรือวิธีการที่มนุษย์คิดค้นขึ้นเป็นเทคโนโลยี เกิดขึ้นจากการนำความรู้ ทักษะและทรัพยากรมาสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการโดยผ่านกระบวนการแก้ปัญหาหรือเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์

เทคโนโลยีกับชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม

        การดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์จะใช้ประโยชน์และเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการด้านต่าง ๆ เช่น

» การเดินทางและขนส่ง มีการใช้รถไฟฟ้า รถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน เพื่อการเดินทางที่สะดวกและปลอดภัย


ภาพที่ 4.1  การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า
ที่มา : http://gotoknow.org

» การประกอบและถนอมอาหาร  มีการใช้เตาไมโครเวฟเพื่อช่วยประหยัดเวลาในการอุ่นและประกอบอาหาร
การสเตอริไรส์ (Sterilization) การพาสเจอร์ไรส์ (Pasteurization) การแช่เยือกแข็งและการใช้รังสีเพื่อการถนอมอาหาร ซึ่งจะช่วยให้เก็บรักษาคุณภาพของอาหารไว้ได้นาน


ภาพที่ 4.2  การใช้ไมโครเวฟประกอบและอุ่นอาหาร
ที่มา : http://teen.mthai.com

» การแพทย์  มีการพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยช่วยในการวินิจฉัยโรค เช่น เครื่องตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เครื่องตรวจคลื่นสมอง เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาโรค เช่น เครื่องมือผ่าตัดโดยใช้แสงเลเซอร์

ภาพที่่ 4.3  เครื่องตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ที่มา : http://www.trangruampat.com

» การเกษตร มีการใช้เทคโนโลยีช่วยในการสีข้าว เพิ่มความรวดเร็วและปริมาณการผลิตข้าวสาร การตัดต่อพันธุกรรมเพื่อปรับปรุงพันธุ์พืชและเพิ่มผลผลิต

ภาพที่ 4.4  โรงสีข้าว
ที่มา : http://www.yontpholdee.co.th

» การศึกษา มีการใช้เทคโนโลยีดาวเทียมหรืออินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาทางไกล ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกในการเรียน สามารถเรียนได้ในทุกที่ทุกเวลา

ภาพที่ 4.5  การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ที่มา : http://www.addkutec3.com

» การติดต่อสื่อสาร มีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อการสื่อสารที่รวดเร็ว การรับชมโทรทัศน์เพื่อความบันเทิง การรับรู้ข่าวสาร การสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การใช้โปรแกรมสนทนา การใช้เครือข่ายทางสังคม

ภาพที่ 4.6  การติดต่อสื่อสารด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่
ที่มา : http://blog.eduzones.com

        จากข้างต้นล้วนเป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่มีความสำคัญต่อชีวิตและสังคมในด้านต่าง ๆ โดยช่วยให้ได้ผลผลิตที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ช่วยในการทำงานที่สะดวกขึ้น ประหยัดเวลาในการทำงาน เพิ่มความสามารถในการทำงาน และช่วยแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการของมนุษย์ได้