คุณสมบัติพื้นฐานของซอฟต์แวร์สำเร็จเพื่อสร้างงานนำเสนอ

        ซอฟต์แวร์กราฟิกนำเสนองาน เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ช่วยงานนำเสนอข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจจะเป็นการนำเสนอข้อมูลให้ผู้เข้ารับฟังการประชุม สัมมนา การบรรยาย หรือในการเรียนการสอน โดยทั่วไปนิยมที่จะใช้คอมพิวเตอร์พ่วงต่อกับเครื่องฉายวีดิทัศน์ (LCD Projector) หรือจอทีวีขนาดใหญ่ ให้กับผู้ฟังจำนวนมาก เพื่อนำเสนอข้อมูลหรือผลงานในรูปกราฟิกและสามารถสร้างเอกสารนำเสนอที่มีรูปแบบสวยงาม ใช้งานง่าย คำสั่งและเครื่องมือที่ใช้ในแต่ละซอฟต์แวร์มีลักษณะใกล้เคียงกัน บางซอฟต์แวร์สามารถแปลงให้เป็นเอกสารอินเทอร์เน็ต ให้นำเสนอผ่านทางอินเทอร์เน็ต และสามารถสร้างสไลด์ได้หลาย ๆ แผ่น แล้วรวบรวมเก็บไว้ในแฟ้มงานเดียวกันได้ ทำให้เกิดความต่อเนื่อง สะดวกต่อการนำเสนองาน ซอฟต์แวร์สำเร็จเพื่อสร้างงานนำเสนอต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. สร้างเอกสารนำเสนอที่ประกอบด้วยข้อความ ตัวเลข รูปภาพ แผนภูมิ ได้อย่างรวดเร็ว
  2. แสดงเอกสารนำเสนอผ่านทางคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเพิ่มเติมเทคนิคพิเศษต่าง ๆ เช่น ทำภาพเคลื่อนไหว ทำเสียงประกอบ สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องฉายภาพวีดีทัศน์ (LCD Projector) ย่อ- ขยายภาพให้มีขนาดตามที่ต้องการ แสดงต่อผู้ชมจำนวนมาก ๆ ได้
  3. ทำเอกสารย่อสำหรับผู้ฟังบรรยายได้
  4. ทำบันทึกย่อสำหรับผู้บรรยายได้