วัตถุประสงค์ในการนำเสนองาน

        การนำเสนองานเป็นการถ่ายทอดข้อมูล หรือความรู้จากผู้ส่งสาร หรือผู้พูดไปยังผู้รับสารหรือผู้ฟัง เพื่อให้ผู้รับสารทราบ ได้รับความรู้ หรือโน้มน้าวใจของผู้รับสารตามที่ผู้ส่งสารตั้งวัตถุประสงค์เอาไว้ โดยทั่วไปการนำเสนองานมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อให้ผู้รับสารทราบข้อมูล หรือความรู้ตามที่ผู้ส่งสารถ่ายทอด
  2. เพื่อให้ผู้รับสารเกิดการเรียนรู้และเข้าใจ สิ่งที่ผู้ส่งสารถ่ายทอดหรือให้ความรู้
  3. เพื่อโน้มน้าวใจของผู้รับสารให้เกิดการยอมรับ ตามที่ผู้ส่งสารต้องการ
ภาพที่ 3.4  การนำเสนองานเพื่อถ่ายทอดความรู้ความต้องการ
ที่มา : http://www.inc.com