กระบวนการในการนำเสนอ

        การนำเสนองาน เป็นการทำงานที่เป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

       1. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่องราวที่จะนำเสนอ
            การนำเสนอที่ดีควรดำเนินไปตามจุดมุ่งหมายที่ได้วางไว้ การจะเสนอเรื่องราวหรือผลงานควรได้ทำความเข้าใจประเด็นของเรื่องราวที่ต้องการนำเสนอว่าจะนำเสนออะไร ในลักษณะใดและต้องการผลอย่างไร ถ้ามีความชัดเจนในประเด็นย่อมจะนำเสนอได้ดี ได้ผลตามที่ตั้งเป้าประสงค์ไว้ในตอนแรก

       2. การเตรียมและรวบรวมข้อมูล
            เป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องจากการทำความเข้าใจในประเด็นและเรื่องราวที่จะนำเสนอ เพื่อให้การนำเสนอมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยทั่วไปที่มีการนำเสนอ เช่น การอภิปรายในที่ประชุมรัฐสภามีการใช้แผนภูมิ ใช้เทปบันทึกเสียง ในการนำเสนอเพื่อขอรับทุน ขอเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา ต้องเตรียมสื่อประกอบเพื่อให้ผู้ฟังสามารถเห็นด้วยและคล้อยตามอันจะนำไปสู่การพิจารณาเรื่องที่เราจะขออนุมัติ

       3. การจัดทำสื่อเพื่อนำเสนอ
           โดยทั่วไปการนำเสนอนิยมจัดทำด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point ซึ่งเดิมทีเดียวนั้นใช้เพียงการพูด การใช้แผ่นใสประกอบ สื่อในการนำเสนอสามารถจัดทำได้มากมายขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเรื่องราว ระยะเวลา สถานที่ และโอกาสของการนำเสนอ กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ฟัง ผู้ชม ก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งในการจัดทำสื่อ โดยภาพรวมแล้วการจัดทำสื่อควรพิจารณาว่าทำอะไร ทำอย่างไร ผู้รับชมเป็นใครและคาดหวังผลอย่างไร

       4. การตรวจสอบและฝึกซ้อมการนำเสนอ
           ในกระบวนการนำเสนอ เมื่อมีการวางแผน เตรียมการจัดทำสื่อแล้ว ควรตรวจดู ความถูกต้อง มีการปรับปรุง แก้ไข มีผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ ให้คำแนะนำปรึกษา จากนั้นทดลองใช้หรือทดลองการนำเสนอ จับเวลา เพื่อให้เกิดความพอดี หรือป้องกันข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า

       5. ขั้นการนำเสนอ
           
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมาก เพราะความสำเร็จมีมากน้อยเพียงใด หรืออาจจะเกิดความผิดพลาด ล้มเหลว จากการที่ได้ตระเตรียมทั้งหมด