ความสำคัญของการนำเสนองาน

        การนำเสนองานเข้ามามีบทบาทสำคัญในองค์กรธุรกิจ ทางการเมือง ทางการศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐ ต้องอาศัยวิธีการนำเสนอสื่อสารข้อมูลเสนอความคิดเห็น เสนอขออนุมัติ หรือเสนอข้อสรุปการดำเนินงานต่าง ๆ ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ การแนะนำเพื่อเยี่ยมชม การฝึกอบรม การประชุม การนำเสนอความรู้ต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องรู้จักวิธีการนำเสนองาน เพื่อนำไปใช้ให้เหมาะสมกับงานต่าง ๆ นอกจากนี้ยังต้องเลือกใช้ Software ที่เหมาะสมเนื่องจากในปัจจุบันมี Software ให้เลือกใช้อย่างมากมาย แต่ละโปรแกรมต่างก็มีจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นในการใช้ Software และอุปกรณ์ดิจิตัลมาช่วยในการนำเสนองาน ผู้ใช้จึงจำเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงรายละเอียดต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่จะนำมาใช้

 
ภาพที่ 3.1  การนำเสนอข้อมูล
ที่มา :http://blog.lnw.co.th
 
ภาพที่ 3.2  การนำเสนอข้อมูลของนักศึกษา ภาพที่ 3.3  การนำเสนอโครงงานของนักเรียน
ที่มา :http://dpf.thaiict.org ที่มา :http://www2.sesao1.go.th