อ้างอิง    หน่วยที่ 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองาน


โกสันต์    เทพสิทธิทรากรณ์.   (2555).    หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
    เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.
    กรุงเทพ ฯ : แมค.
มนต์ชัย    เทียนทอง.   (บก.).   (2555).    หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
    ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.    กรุงเทพ ฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
วิเชียร    พุ่มพวง.   (2555).   หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    พุทธศักราช 2551.   กรุงเทพ ฯ : เอมพันธ์ จำกัด.
อารียา    ศรีประเสริฐ  และคณะ.   (2555).   หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551.
    กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์.
http://blog.lnw.co.th
http://dpf.thaiict.org
http://www2.sesao1.go.th
http://www.inc.com
http://www.siamget.com
http://www.windowsshareware.com
http://www.file-extensions.org
http://4.bp.blogspot.com/
http://www.microsoft.com
http://www.audiocity2u.com
http://shavinecomputers.synthasite.com
http://www.tstechrental.com
http://www.peak.co.th
http://www.360tech.com
http://cdn.ukofficedirect.co.uk
http://media.p4tkmatematika.org
http://www.beamq.com/images
http://www.scandigital.com
http://www.rentaldepot.com