ตัวแปร (Variable) ใน JavaScript

        ตัวแปร หมายถึง ชื่อหรือสัญลักษณ์ที่ตั้งขึ้นสำหรับการเก็บค่าใด ๆ ที่ไม่คงที่ โดยการจองเนื้อที่ในหน่วยความจำของระบบเครื่องที่เก็บข้อมูลซึ่งสามารถอ้างอิงได้ มีขนาดขึ้นอยู่กับชนิดของข้อมูลและค่าของข้อมูล ซึ่งค่าในตัวแปรนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามคำสั่งในการประมวลผล

การตั้งชื่อตัวแปรใน JavaScript

        การตั้งชื่อ (Identifier or Name) เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นมาเพื่อกำหนดให้เป็นชื่อของโปรแกรมหลัก ฟังก์ชั่น ตัวแปร ค่าคงที่ คำสั่ง และคำสงวน โดยมีหลักการตั้งชื่อ คือ

 1. ขึ้นต้นด้วยอักษรในภาษาอังกฤษ ตามด้วยตัวอักษรหรือตัวเลขใด ๆ
 2. ห้ามเว้นช่องว่าง
 3. ห้ามใช้สัญลักษณ์พิเศษ ยกเว้นขีดล่าง (_) และ ดอลล่าร์ ($)
 4. ตัวแปรในภาษาจาวาสคริปต์ มีลักษณะเป็น case sensitive คือตัวอักษรของชื่อจะจำแนกแตกต่างกันระหว่างอักษรตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ เช่น ABC จะแตกต่างกับ abc และ Abc
 5. การตั้งชื่อมีข้อพึงระวังว่าต้องไม่ซ้ำกับคำสงวน (Reserve Word) ซึ่งมีความหมายเฉพาะในภาษาจาวาสคริปต์ บังคับไม่ให้มีการตั้งชื่อซ้ำกับชื่อโปรแกรม ฟังก์ชั่น ตัวแปร ค่าคงที่และคำสั่ง ซึ่งคำสงวนในจาวาสคริปต์ ได้แก่

  abstract boolean break byte
  case catch char class
  const continue default do
  double else extends false
  final finally float for
  function goto if implements
  import in int interface
  long new null package
  private protected public return
  short static super switch
  this throws true try
  var void while with

การประกาศตัวแปร (Declaration)

        การประกาศตัวแปร เป็นการกำหนดชื่อและชนิดของข้อมูลให้กับตัวแปรเพื่อนำไปใช้ในโปรแกรม โดยการตั้งชื่อจะต้องคำนึงถึงค่าของข้อมูลและชนิดของข้อมูลที่อ้างอิง สิ่งที่ควรระวังคือ ควรประกาศตัวแปรให้พอดีกับการใช้งานของข้อมูล

    รูปแบบ

 var variable-name  // รูปแบบการประกาศตัวแปรปกติ
 var variable-name=value  // รูปแบบการประกาศตัวแปรพร้อมกำหนดค่าเริ่มต้น

   โดยที่

 variable-name  หมายถึง ชื่อของตัวแปร
 value  หมายถึง ค่าเริ่มต้นของข้อมูล

        ในกรณีที่ต้องการกำหนดตัวแปรหลายตัวในบรรทัดเดียวกันให้ใช้เครื่องหมาย คอมม่า (,) คั่นระหว่างชื่อตัวแปรและปิดท้ายด้วยเครื่องหมายเซมิโคล่อน (;)

การกำหนดค่าให้กับตัวแปร

        การกำหนดค่าให้กับตัวแปรจะใช้เครื่องหมายเท่ากับ (=) มีรูปแบบดังนี้

  variable-name = data-value

โดยที่ data-value หมายถึง ค่าของข้อมูล โดยสามารถกำหนดได้ดังนี้

 1. ข้อมูลที่เป็นตัวเลขสามารถกำหนดตัวเลขได้เลย เช่น num=500
 2. ข้อมูลในทางตรรกะ ได้แก่ จริง(True) หรือเท็จ (False) เช่น test=true
 3. ข้อมูลสตริง ให้กำหนดอยู่ในเครื่องหมายคำพูด ("...") เช่น name="Anan"

     ตัวแปรมี 2 จำพวก หากกำหนดชื่อตัวแปรไว้ที่โปรแกรมหลัก โดยไม่ได้อยู่ในขอบเขตฟังก์ชันใด ๆ เรียกว่าตัวแปรแบบโกลบอล (Global) ตัวแปรพวกนี้จะมีค่าคงที่อยู่ในหน่วยความจำตลอดการทำงานของโปรแกรม ทำให้สามารถเรียกใช้ได้จากทุก ๆ ส่วนของโปรแกรม  รวมถึงภายในฟังก์ชั่นต่าง ๆ ด้วย  แต่ถ้ากำหนดตัวแปรไว้ภายในขอบเขตของฟังก์ชั่นใด ๆ จะเรียกตัวแปรแบบนั้นว่าตัวแปรแบบโลคอล (Local) เพราะจะเป็นตัวแปรที่มีค่าคงที่อยู่ สามารถเรียกใช้ได้เฉพาะภายในขอบเขตของฟังก์ชั่นนั้น ๆ เท่านั้น