ตัวดำเนินการ (Operator)

        ตัวดำเนินการ หมายถึง เครื่องหมายกำหนดกรรมวิธีทางคณิตศาสตร์พีชคณิต บูลีน การเปรียบเทียบระหว่างข้อมูล 2 ตัว ซึ่งเรียกว่า โอเปอร์แรนด์ (Operand) โดยอาจมีค่าเป็น ตัวเลข ข้อความ ค่าคงที่ หรือตัวแปรต่าง ๆ ซึ่งประเภทของตัวดำเนินการ (Operator Type) ใน JavaScript มีดังนี้

 1. ตัวดำเนินการคณิตศาสตร์ (Arithmetic Operator)
  ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ใช้สำหรับคำนวณ Operand ที่เป็นค่าคงที่ หรือตัวแปรก็ได้ โดยให้ค่าผลลัพธ์เป็นตัวเลขตัวเดียว Operator เชิงคณิตศาสตร์ที่ส่วนใหญ่รู้จักคุ้นเคยกันมากที่สุด ได้แก่
  ตัวดำเนินการ การดำเนินการ ตัวอย่าง (x=20, y=6) ผลลัพธ์
  + บวก x+y 26
  - ลบ x-y 14
  * คูณ x*y 120
  / หาร x/y 3.33333
  % หารเอาเศษ (Modulus) x%y 2

 2. ตัวดำเนินการกำหนดค่า (Assignment Operator)
  ตัวดำเนินการกำหนดค่า เป็นเครื่องหมายในการกำหนดให้ตัวแปรที่อยู่ทางฝั่งซ้ายมีค่าเท่ากับค่าเดิมในตัวแปรที่อยู่ทางฝั่งขวา ดังนี้
  ตัวดำเนินการ การดำเนินการ ตัวอย่าง ความหมาย
  = กำหนดค่าของตัวแปรทางขวามือให้กับข้อมูลทางซ้ายมือ num=5; num=5;
  += เพิ่มค่าของข้อมูลทางขวามือให้กับตัวแปรทางซ้ายมือ num+=5; num=num+5;
  -= ลบค่าของตัวแปรทางซ้ายมือด้วยข้อมูลทางขวามือ num-=5; num=num-5;
  *= คูณค่าของตัวแปรทางซ้ายมือด้วยข้อมูลทางขวามือ num*=5; num=num*5;
  /= หารค่าของตัวแปรทางซ้ายมือด้วยข้อมูลทางขวามือ num/=5; num=num/5;
  %= หารค่าของตัวแปรทางซ้ายมือด้วยข้อมูลทางขวามือแล้วใช้เศษที่ได้จากการหาร num%=5; num=num%5;

 3. ตัวดำเนินการเพิ่มค่าและลดค่า (Increment / Decrement Operator)

  ตัวดำเนินการเพิ่มค่าและลดค่า เป็นเครื่องหมายที่ใช้ในการเพิ่มหรือลดค่าของข้อมูลทางขวาให้กับตัวแปรทางด้านซ้ายมือของสมการ มีเครื่องหมายดังนี้

  ตัวดำเนินการ การดำเนินการ ตัวอย่าง (x=2) ผลลัพธ์ ความหมาย
  ++ เพิ่มค่าครั้งละ 1 (Increase) y=++x; y=3;
  x=3;
  เพิ่มค่าให้กับตัวแปรอีก 1
  ก่อนกำหนดค่าให้กับตัวแปร y
  -- ลดค่าครั้งละ 1 (Decrease) y=--x; y=1;
  x=1;
  ลดค่าให้ตัวแปร x ลง 1
  ก่อนกำหนดค่าให้กับตัวแปร y
  y=x--; y=2;
  x=1;
  กำหนดค่า x ให้ตัวแปร y
  ก่อนลดค่าให้ตัวแปร x ลง 1

 4. ตัวดำเนินการเชิงเปรียบเทียบ (Comparison Operator)

   ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ หมายถึง เครื่องหมายในการเปรียบเทียบข้อมูล ผลลัพธ์ที่ได้จะมีค่าตรรกะบูลลีนเป็นจริง (True) และเท็จ (False)

  ตัวดำเนินการ การดำเนินการ ตัวอย่าง (x=2, y=7) ผลลัพธ์
  == เท่ากับ x==y; False
  != ไม่เท่ากับ x!=y; True
  > มากกว่า x>y; False
  >= มากกว่าหรือเท่ากับ x>=y; False
  < น้อยกว่า x<y; True
  <= น้อยกว่าหรือเท่ากับ x<=y; True
  === เท่ากันทุกประการ (ทั้งค่าและประเภทข้อมูล) x===y; False
  !== ไม่เท่ากันทุกประการ (ทั้งค่าและประเภทข้อมูล) x!==y; True

 5. ตัวดำเนินการเชิงตรรกะ (Logical Operator)

  ตัวดำเนินการเชิงตรรกะ เป็นเครื่องหมายที่ให้ค่าจริง (True) และเท็จ (False) ในการเปรียบเทียบ ประกอบด้วยเครื่องหมายดังนี้

  ตัวดำเนินการ การดำเนินการ ตัวอย่าง (x=2,y=7) ผลลัพธ์
  && ตัวดำเนินการ "และ (AND)" จะเป็นจริง
  เมื่อค่าที่ใช้เปรียบเทียบทั้ง 2 ค่า เป็นจริงทั้งคู่
  (x>y)&&(y==10) False
  || ตัวดำเนินการ "หรือ (OR)" จะเป็นจริง
  เมื่อค่าที่ใช้เปรียบเทียบทั้ง 2 ค่า เป็นจริงทั้งคู่
  หรือเป็นจริงเพียงค่าใดค่าหนึ่ง
  (x<y)||(x==10) True
  ! ตัวดำเนินการ "หรือ (OR)" จะเป็นจริง
  เมื่อค่าที่ใช้เปรียบเทียบทั้ง 2 ค่า เป็นจริงทั้งคู่
  หรือเป็นจริงเพียงค่าใดค่าหนึ่ง
  !(x==y) True

 6. ตัวดำเนินการเชิงข้อความ (String Operator)

        ตัวดำเนินการเชิงข้อความ เป็นการเชื่อมโยงประโยคข้อความเข้าด้วยกัน (Concatenation) โดยใช้เครื่องหมายบวก (+) เป็นตัวกระทำ เช่น

  var name="School"
  var say="Welcome" + name;

     ลำดับความสำคัญของเครื่องหมายหรือตัวดำเนินการในการคำนวณ

 • ลำดับที่ 1   ( )
 • ลำดับที่ 2   ++   --   ! ~
 • ลำดับที่ 3   *   /   %
 • ลำดับที่ 4   + -
 • ลำดับที่ 5   <<   >>   >>>
 • ลำดับที่ 6   < <=   > >=
 • ลำดับที่ 7   ==   !=
 • ลำดับที่ 8   &
 • ลำดับที่ 9   ^
 • ลำดับที่ 10  |
 • ลำดับที่ 11   &&
 • ลำดับที่ 12   ||
 • ลำดับที่ 13   =   +=   -=   *=   /=   %=   <<=   >>=   >>>=   &=   ^=   !=