นิพจน์ (Expression)

        นิพจน์ เป็นข้อคำสั่งที่ใช้กำหนดค่าของข้อมูล เช่น การบวกเลข การเปรียบเทียบข้อมูล โดยการกำหนดชื่อของตัวแปร ตามด้วยเครื่องหมายที่ต้องการทำ (Operations) ต่อด้วยข้อมูล เป็นผลให้เกิดค่าข้อมูลให้กับตัวแปรเพื่อนำไปใช้งาน นิพจน์ JavaScript มีด้วยกัน 3 ชนิดดังนี้

 1. นิพจน์คณิตศาสตร์ (Arithmetic) เป็นนิพจน์ที่ใช้เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์เป็นตัวกระทำ ผลลัพธ์ที่ได้จะมีค่าเป็นตัวเลขให้กับตัวแปร เช่น ให้ตัวแปร num เก็บตัวเลข 5000 จะเขียนได้ดังนี้ num=5000
 2. นิพจน์ตรรกะ (Logical) เป็นนิพจน์ในการเปรียบเทียบข้อมูลโดยใช้เครื่องหมายในการเปรียบเทียบเพื่อตรวจสอบข้อมูลในการเปรียบเทียบว่า จริง หรือ เท็จ เช่น
     a = 20;
     b = 10;
     c = b>a;
     ผลลัพธ์ที่ได้คือ c จะมีค่าเป็นเท็จ (false)
 3. นิพจน์ข้อความ (String) เป็นนิพจน์เกี่ยวกับการกำหนดข้อความ การเชื่อมประโยคข้อความ ใช้ประมวลผลข้อความในลักษณะต่าง ๆ ผลลัพธ์ที่ได้จึงมีค่าเป็นตัวอักษรหรือข้อความเสมอ เช่น ให้ตัวแปร name เก็บชื่อ Nuanchan จะเขียนได้ดังนี้
     name = "Nuanchan"