ชนิดข้อมูลของตัวแปร (Data Type)

        ชนิดข้อมูลตัวแปร เป็นการกำหนดประเภทค่าของข้อมูลให้กับตัวแปร เพื่อให้เหมาะสมกับการอ้างอิงข้อมูลจากตัวแปรในการทำงาน ชนิดของข้อมูลในตัวแปรมีอยู่ด้วยกัน 4 ชนิด

  1. Number เป็นข้อมูลชนิดตัวเลข หมายถึงเลขจำนวนต่าง ๆ เช่น เลขจำนวนเต็ม (Integer) และเลขจำนวนจริง (Floating) เช่น Year = 2011
  2. Logical เป็นข้อมูลตรรกะซึ่งเกิดจากการเปรียบเทียบข้อมูล มี 2 สถานะ คือ จริง(True) และ เท็จ (False) เช่น Disable=False
  3. String เป็นข้อมูลประเภทข้อความต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยอักขระ 1 ตัว หรือมากกว่า ข้อมูลชนิดนี้จะอยู่ในเครื่องหมายคำพูด ("....") เช่น ID_code="LD115"
  4. Null เป็นข้อมูลที่กำหนดให้เป็นค่าว่าง หมายถึง ไม่มีค่าใด ๆ ปรากฏใช้สำหรับการยกเลิกค่าที่เก็บในตัวแปร

การแปลงชนิดของข้อมูล

        จาวาสคริปต์เป็นภาษาที่แปรเปลี่ยนชนิดข้อมูลได้ นั่นคือไม่จำเป็นต้องระบุชนิดข้อมูลให้ตัวแปรในตอนสร้าง และชนิดข้อมูลต่างๆ จะถูกแปลงโดยอัตโนมัติเมื่อจำเป็นในขณะที่สคริปต์กำลังทำงาน ในบางครั้งต้องแปลงชนิดของข้อมูล เช่น ต้องนำมาคำนวณ หรือนำตัวแปรแบบตัวเลข (Number) มาเรียงต่อกับตัวแปรประเภท ข้อความ โดยคำสั่งแปลงชนิดของข้อมูลที่สำคัญประกอบด้วย

     1. คำสั่งแปลงจาก String เป็น Number มีวิธีการแปลงค่าดังนี้

         1.1 ใช้ฟังก์ชัน parseInt() หรือ parseFloat() ในการแปลงค่า

         1.2 ใช้เครื่องหมาย (+...) เพิ่มไปข้างหน้า

    2. คำสั่งแปลงจาก Number เป็น String มีวิธีการแปลงค่าดังนี้

         2.1 ใช้เครื่องหมาย " " + ตัวแปร หรือ ค่าที่เป็นตัวเลข