อ้างอิง    หน่วยที่ 2 การโปรแกรมภาษา


โกสันต์    เทพสิทธิทรากรณ์.   (2555).    หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
    เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.
    กรุงเทพ ฯ : แมค.
ธนาวุฒิ    ประกอบผล.   (2555).   หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.3
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ตามหลักสูตรแกนกลาง
    การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551.    กรุงเทพ : ซัคเซส มีเดีย.
ไพโรจน์    ตีรณธนากุล และคณะ.    (2546).   การออกแบบและการผลิต บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับ e-Learning.
     กรุงเทพ ฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ.
มนต์ชัย    เทียนทอง.   (บก.).   (2555).    หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
    ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.    กรุงเทพ ฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
วิเชียร    พุ่มพวง.   (2555).   หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    พุทธศักราช 2551.   กรุงเทพ ฯ : เอมพันธ์ จำกัด.
http://www.thaigoodview.com