อ้างอิง    หน่วยที่ 1 โครงงานคอมพิวเตอร์


ธนาวุฒิ    ประกอบผล.   (2555).    หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.3
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ตามหลักสูตรแกนกลาง
    การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551.    กรุงเทพ : ซัคเซส มีเดีย.
มนต์ชัย    เทียนทอง.   (บก.).   (2555).    หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
    ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.    กรุงเทพ ฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.
วิเชียร    พุ่มพวง.   (2555).   หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    พุทธศักราช 2551.   กรุงเทพ ฯ : เอมพันธ์ จำกัด.
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.   (2554).   หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและ
    การสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการงานอาชีพ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    พุทธศักราช 2551.     กรุงเทพ ฯ : สกสค. ลาดพร้าว.
http://www.sahavicha.com
http://www.obec.go.th
http://kruwaw.thairath12.net
http://www.krujongrak.com
http://www.thaigoodview.com
http://1.bp.blogspot.com
http://vcharkarn.com
http://3.bp.blogspot.com
http://tc.mengrai.ac.th
http://2.bp.blogspot.com