การใช้งานชุดเครื่องมือ Principal

        การเลือกส่วนประกอบต่าง ๆ หรือการตกแต่งเพิ่มลวดลายให้ชิ้นงานเป็นพื้นฐานสำคัญในการเริ่มต้นใช้งาน SketchUp หากผู้ใช้ใช้เครื่องมือชุดนี้ชำนาญแล้ว จะทำให้การทำงานสามารถทำได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

ทำความเข้าใจกับวัตถุและโมเดล

        ใน SketchUp วัตถุหรือโมเดล 3 มิติ จะถูกสร้างขึ้นมาจาก เส้นขอบ และ พื้นผิว โดยหลังจากสร้างสำเร็จเป็นชิ้นงานแล้วจะถูกเรียกว่า Geometry ดังภาพที่ 5.74 - 5.76

ภาพที่ 5.74  วาดเส้นขอบ หรือ Edge
 
ภาพที่ 5.75  เส้นปิดจะเกิดพื้นผิวหรือ Face
 
ภาพที่ 5.76  จาก Face ตกแต่งด้วยคำสั่งต่าง ๆ จนเกิดเป็น รูปทรง 3 มิติหรือ Geometry

        การทำงานใน SketchUp ผู้ใช้งานต้องทำงานกับสองส่วนประกอบนี้ ด้วยการใช้เครื่องมือและคำสั่งต่าง ๆ ตกแต่งจนเป็นโมเดล 3 มิติ ดังนั้น เครื่องมือพื้นฐานในการทำงานกับส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น การเลือกหรือการแก้ไข จึงจำเป็นอย่างมากที่ต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจกันไว้ก่อน โดยเริ่มจากเครื่องมือในกลุ่ม Principal ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือพื้นฐานที่สุดในการทำงาน

การใช้เครื่องมือ Principal ทำงานกับวัตถุ

        เครื่องมือกลุ่ม Principal เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ครอบคลุมการทำงานกับวัตถุทั้งหมดใน SketchUp เช่น การเลือกส่วนประกอบไปจนถึงการเติมลวดลาย

        ปกติแล้วเครื่องมือกลุ่มนี้จะปรากฏที่แถบเครื่องมือมาตรฐานของโปรแกรม หรืออยู่ในกล่องเครื่องมือด้านข้าง เมื่อเราเตรียมชุดเครื่องมือ Large Tool Set เอาไว้ หากจะเรียกใช้เครื่องมือชุดนี้เดี่ยว ๆ ก็สามารถเรียกได้จาก View > Toolbars > Principal

การเลือกส่วนประกอบที่ต้องการด้วย Select

        Select เป็นเครื่องมือสำหรับเลือกส่วนประกอบต่าง ๆ หรือเลือกวัตถุทั้งชิ้นเพื่อไปทำงานต่อ ถือเป็นเครื่องมือ
พื้นฐาน ที่หลังจากเลือกใช้งานแล้ว ยังมีวิธีการทำงานได้หลากหลาย เช่น เมื่อคลิกหนึ่งครั้งจะเป็นการเลือกปกติ แต่เมื่อ Double Click โปรแกรมจะเป็นการเลือกส่วนประกอบอื่น ๆ ที่อยู่ติดกันมาด้วย

Key board Short cut ของกลุ่มเครื่องมือ Principal

Select กดปุ่ม Space Bar
Eraser กดปุ่ม E
Make Component กดปุ่ม G
Paint Bucket กดปุ่ม B

1. เปลี่ยนมุมมองจนเห็นส่วนที่ต้องการเลือก

ภาพที่ 5.77  มุมมองของโมเดลที่ต้องการ

2. คลิกเลือกที่เครื่องมือ select

ภาพที่ 5.78  เครื่องมือ Select

3. การเลือกด้วยการคลิกที่พื้นผิวหนึ่งครั้ง

4. พื้นผิวส่วนที่ถูกคลิกเลือกจะเป็นลายแรเงาสีน้ำเงิน (แรเงาเป็นเส้นประ)

ภาพที่ 5.79  พื้นที่ผิวที่ถูกเลือกจะเป็นลายแรเงา

5. การเลือกด้วยการ Double Click ที่พื้นผิวอื่น

6. พื้นผิว และเส้นที่อยู่รอบ ๆ จะถูกเลือก

ภาพที่ 5.80  บนพื้นผิวและเส้นขอบของพื้นผิวที่ถูกเลือก

7. Tripple Click พื้นผิวของชิ้นงานตรงบริเวณอื่น

8. ส่วนประกอบทั้งหมดของ โมเดล ถูกเลือก

ภาพที่ 5.81  ผลของการ Tripple Click

9. การคลิกบริเวณพื้นที่ว่าง ๆ ในหน้าต่างการทำงาน โปรแกรมจะยกเลิกส่วนประกอบที่เลือกไว้ทั้งหมด

การเลือกส่วนประกอบ หรือ วัตถุด้วยการ Drag Mouse

        การ Drag Mouse เพื่อเลือกวัตถุ หรือส่วนประกอบต่าง ๆ หลาย ๆ ชิ้นพร้อมกัน จะเกี่ยวข้องกับทิศทางในการ Drag ซึ่งจะมีผลต่อการเลือกดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เลือกใช้เครื่องมือ Select

2. Drag Mouse จากซ้ายไปขวา (บนลงล่าง หรือ ล่างขึ้นบนก็ให้ผลเหมือนกัน)

ภาพที่ 5.82  ผลของการ Drag Mouse จากซ้ายไปขวา

3. ส่วนประกอบที่อยู่ในกรอบทั้งชิ้นจะถูกเลือก ส่วนอื่น ๆ ที่กรอบลากผ่านแต่อยู่ในกรอบไม่ครบทั้งชิ้นจะไม่ถูกเลือก

4. การ Drag Mouse จาก ขวาไปซ้าย ส่วนประกอบที่กรอบลากผ่านจะถูกเลือกทั้งหมด ไม่ว่าจะอยู่ในกรอบครบทั้งชิ้นหรือไม่ก็ตาม

ภาพที่ 5.83  ผลของการ Drag Mouse จากขวาไปซ้าย

        นอกจากการเลือกส่วนประกอบด้วยวิธีที่ผ่านมาแล้ว ในการทำงานเราอาจจะต้องการเลือกส่วนประกอบเอาไว้ใช้มากกว่าหนึ่งชิ้นส่วนขึ้นไป การเลือกส่วนประกอบเพิ่มหรือลดจากที่เลือกไว้ ทำได้ดังวิธีต่อไปนี้

 • <Ctrl + คลิก> หรือ <Ctrl + แดรกเมาส์> เป็นการเลือกส่วนประกอบเพิ่มจากที่เคยถูกเลือกไว้
 • <Ctrl + Shift + คลิก> หรือ <Ctrl+Shift+Drag Mouse> เป็นการยกเลิกส่วนประกอบที่เคยเลือกไว้
 • <Shift + คลิก> หรือ <Shift + แดรกเมาส์> เป็นการสลับกันระหว่างการเลือกและไม่เลือกส่วนประกอบ เช่น ถ้าเลือกไว้แล้ว และกด <Ctrl+Shift +คลิก> ส่วนประกอบที่เคยเลือกจะถูกยกเลิก ถ้ายังไม่เลือกและกด <Ctrl+Shift +คลิก> เป็นการเลือก

จัดส่วนประกอบที่เลือกให้เป็นกลุ่มด้วยเครื่องมือ Make Component

        Make Component เป็นเครื่องมือสำหรับจัดกลุ่มวัตถุที่เราสร้างให้เป็นชุดเดียวกัน เช่น จัดประตูให้เป็น Component แยกออกจากโมเดลเดิมที่มีอยู่

        การจัดส่วนประกอบที่เลือกให้เป็นกลุ่มด้วยเครื่องมือ Make Component มีวิธีการใช้งานดังต่อไปนี้

1. คลิกที่เครื่องมือ Select

2. เลือกส่วนประกอบที่ต้องการให้ทำงาน

ภาพที่ 5.84  ส่วนประกอบของ Model ที่ต้องการเลือกทำงาน

3. ส่วนประกอบที่ถูกเลือกจะทำงาน

4. คลิกที่เครื่องมือ Make Component

ภาพ 5.85  เครื่องมือ Make Component

5.หน้าต่างการกำหนดรายละเอียด Component จะขึ้นมา

ภาพที่ 5.86  หน้าต่างการกำหนดรายละเอียดของ Component

6. กำหนดชื่อ ส่วนค่าอื่น ๆ ใช้ค่ามาตรฐานของโปรแกรมก่อน แล้วคลิกที่ปุ่ม Create

7. ตอนนี้ส่วนประกอบที่เลือกจะกลายเป็นกลุ่มของวัตถุ กลุ่มหนึ่งเรียบร้อยแล้ว สังเกตได้จากเวลาคลิกเลือกจะมีกรอบสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินขึ้นมา

ภาพที่ 5.87  โมเดลทั้ง 2 เป็น Component

        หลังจากที่สร้าง Component เรียบร้อยแล้วหากต้องการแก้ไขส่วนประกอบต่าง ๆ ใน Component เราจะต้อง Double Click บน Component ดังกล่าวเสียก่อนจึงเข้าไปแก้ไขส่วนประกอบอื่น ๆ ได้ และหลังจากที่แก้ไขเสร็จแล้วให้ออกจาก Component ได้ด้วยการคลิกบนพื้นที่ว่าง ๆ หรือ กดปุ่ม ESC บนคีย์บอร์ด

ลบส่วนประกอบที่ไม่ต้องการด้วยเครื่องมือ Eraser

        Eraser เป็นเครื่องมือสำหรับการลบเส้น โดยมีวิธีการใช้งานง่าย ๆ คือ คลิกบนเส้นที่ต้องการลบ หรือคลิกค้างไว้แล้วเลื่อนเมาส์ผ่านเส้นที่ต้องการลบไปเรื่อย ๆ จนครบตามที่ต้องการแล้วปล่อย Mouse

 1. คลิกที่เครื่องมือ Eraser
 2. คลิกบนเส้นที่ต้องการลบ
  ภาพที่ 5.88  การลบเส้นด้วยเครื่องมือ Eraser

 3. เครื่องมือจะลบเส้นดังกล่าวออกไปและเมื่อเส้นถูกลบ พื้นผิวส่วนนั้นก็จะหายไปด้วย
  ภาพที่ 5.89  เส้นและพื้นผิวทั้งสองข้างของเส้นที่ถูกลบจะหายไป

 4. กดปุ่ม <ctrl+Z> เพื่อกลับมายังขั้นตอนก่อนลบ
 5. เปลี่ยนมาใช้วิธี Drag Mouse ผ่านจะเป็นสีน้ำเงิน
 6. หลังจากปล่อยเมาส์ เส้นส่วนที่ Drag เมาส์ผ่านจะถูกลบ

        ในกรณีที่เส้นที่ลบเป็นเส้นที่อยู่บนระนาบอื่น เมื่อลบแล้วพื้นผิวจะไม่หายไปด้วย จะหายไปเพียงแต่เส้นอย่างเดียวดังภาพตัวอย่าง

         เส้นที่เป็นเส้นประกอบอยู่บนระนาบอื่นแบบนี้ เมื่อ Drag Mouse ผ่านพื้นผิวจะไม่ถูกลบออกไป เพราะพื้นผิวไม่ได้เกิดจากเส้นเหล่านี้ แต่เกิดจากเส้นขอบอื่นๆ ที่อยู่รอบนอก

        นอกจากการลบส่วนประกอบตามวิธีที่ผ่านมาแล้ว เรายังสามารถกำหนดรูปแบบการลบส่วนประกอบได้อีก 2 แบบคือ ลบแบบซ่อนเอาไว้ก่อน และลบแต่เส้นขอบเพียงอย่างเดียวแต่พื้นผิวยังเชื่อมต่อกันอยู่ ซึ่งการลบแต่เส้นขอบเพียงอย่างเดียว มักจะใช้ในกรณีที่ต้องการลบเส้นขอบออกไปให้เห็นพื้นผิวเป็นพื้นผิวโค้ง

        สามารถซ่อนเส้นขอบทำได้ด้วยการ <Shift+ คลิก> หรือ <Shift+ Drag Mouse> บนเส้นขอบที่ต้องการซ่อน

 
ภาพที่ 5.90  ขั้นตอนการซ่อนเส้นขอบของชิ้นงาน

        และสามารถลบเส้นขอบให้เห็นพื้นผิวโค้งต่อกัน ทำได้ด้วยการ <Ctrl+คลิก> หรือ <Ctrl+แดรกเมาส์>

        เพื่อให้เห็นรายละเอียดของพื้นผิวที่ชัดเจน โดยหลังจากซ่อนเส้นขอบลงบ้างแล้ว เราสามารถเรียกเส้นขอบที่ถูกซ่อนอยู่ให้กลับมาแสดงได้ด้วยการใช้เครื่องมือ Select ดับเบิลคลิก บนพื้นผิวส่วนที่ติดกับเส้นขอบที่ถูกซ่อนไว้ จากนั้น Click ขวาเลือก Unhide เพื่อยกเลิกการซ่อน

เทสีหรือลวดลายด้วยเครื่องมือ Paint Bucket

        Paint Bucket เป็นเครื่องมือสำหรับเทสีหรือลวดลายต่าง ๆ ลงบนพื้นผิวของชิ้นงาน นอกจากนั้นยังสามารถกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ความใสเหมือนกระจก

        การเทสีหรือลวดลายด้วยเครื่องมือ  Paint Bucket มีวิธีใช้งานดังต่อไปนี้

 1. คลิกเครื่องมือ Paint Bucket
 2. หน้าต่าง Material จะปรากฏขึ้นมา

  ภาพที่ 5.91  หน้าต่าง Material

 3. คลิกเลือกชุดของสีหรือลวดลาย
  ภาพที่ 5.92  ชุดสีหรือลวดลายแต่ละ Material

 4. คลิกเลือกสีหรือลวดลายที่ต้องการ
  ภาพที่ 5.93  สีที่ถูกเลือกจะมีกรอบสีฟ้าล้อมรอบ

 5. คลิกเพื่อเทสีหรือลวดลายลงไปบนส่วนประกอบ
  ภาพที่ 5.94  พื้นผิวหลังจากคลิกเทสี

 6. หากต้องการให้พื้นที่ส่วนอื่นมีสีจากชุดสีอื่นก็สามารถเลือกชุดสีและรูปแบบสีใหม่ได้

        ในกรณีที่ต้องการเทสีเดียวกันให้กับพื้นผิวหลายๆ ชิ้น ให้ใช้วิธี Drag mouse เลือกพื้นผิวที่ต้องการให้เรียบร้อยเสียก่อนแล้วค่อยคลิกเทสีลงไป จะเทสีลงไปบนพื้นที่ผิวที่เลือกทั้งหมด ทำให้ประหยัดเวลาในการทำงานได้มาก

        นอกจากการคลิกเลือกส่วนประกอบที่ต้องการเทสีหรือลวดลายลงไปทีละชิ้น ในการทำงานกับโมเดลที่มีรายละเอียดสูง ๆ เรายังสามารถเปลี่ยนวิธีเทสีหรือลวดลายเพื่อให้ทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. <Ctrl+คลิก> จะเป็นการเทสีหรือลวดลายให้พื้นผิวที่อยู่ติดกัน และมีสีหรือลายเดียวกันเปลี่ยนไปด้วยกันทั้งหมด
 2. <Shift+คลิก> จะเป็นการเทสีหรือลวดลายให้พื้นผิวที่เดิมที่มีสีหรือลายเดียวกันเปลี่ยนไปทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่ติดกันหรือไม่ก็ตาม
 3. <Ctrl+Shift+คลิก> จะเป็นการเทสีหรือลวดลายให้พื้นผิวชิ้นใดชิ้นหนึ่งทั้งชิ้น
 4. <Alt+คลิก> เมาส์จะเปลี่ยนเป็นหลอดดูดสี สำหรับดูดสีหรือลวดลายที่มีอยู่ในองค์ประกอบต่างๆ มาใช้งาน

        เราสามารถแก้ไขสีหรือลวดลายที่ใส่ลงไปได้จากแท็บ Edit เช่น เปลี่ยนสี กำหนดความโปร่งใส หรือกำหนดขนาดของลวดลายต่าง ๆ