การใช้งานเครื่องมือกลุ่ม Modification

        เครื่องมือกลุ่ม Modification เป็นเครื่องมือสำหรับตกแต่งเส้น 2 มิติ ที่วาดด้วยกลุ่มเครื่องมือ Drawing
ให้เป็นรูปทรง 3 มิติ ด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามแต่เครื่องมือที่เลือกใช้งาน เช่น เครื่องมือ Push/Pull ที่ใช้ดึงระนาบ 2 มิติ ให้ยืดออกมาจนเป็นรูปทรง 3 มิติ

        ตามปกติเครื่องมือนี้จะอยู่ในกล่องเครื่องมือมาตรฐาน ถ้าหากว่าไม่ปรากฏชุดเครื่องมือนี้อยู่ สามารถเปิดออกมาใช้งานได้ด้วยการคลิกที่เมนู View > Toolbars > Modification

Move ใช้สำหรับย้ายส่วนประกอบ
Push/Pull ใช้สำหรับดึงระนาบ 2 มิติ ให้เป็นรูปทรง 3มิติ
Rotate ใช้สำหรับหมุนส่วนประกอบ หรือโมเดล
Scale ใช้สำหรับย่อ/ขยาย ส่วนประกอบหรือโมเดล
Offset ใช้สำหรับสร้างเส้น Offset จากพื้นผิวต้นแบบ
Follow Me ใช้สำหรับสร้างรูปทรง 3 มิติจากรูปทรงต้นแบบ

ย้ายตำแหน่ง Object และส่วนประกอบต่าง ๆ ด้วย Move Tool

        Move Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายวัตถุ พื้นผิว เส้น และจุด มีขั้นตอนการใช้งานดังต่อไปนี้

1. คลิกที่เครื่องมือ Move

ภาพที่ 5.132  เครื่องมือ Move

2. เลื่อนเมาส์ไปบนส่วนที่ต้องการย้ายแล้ว คลิก

ภาพที่ 5.133  การเลื่อนเมาส์ยังส่วนที่ต้องการย้ายและคลิก

3. เลื่อนเมาส์ไปยังตำแหน่งใหม่ที่ต้องการ แล้วคลิก หรือพิมพ์ระยะทางที่ต้องการย้ายแล้วกดปุ่ม <Enter>

ภาพที่ 5.134  การเลื่อนเมาส์ไปยังตำแหน่งใหม่ที่ต้องการวาง

4. ส่วนที่ถูกเลือกก็จะถูกย้ายตำแหน่งตามที่ต้องการ

        ในกรณีที่ต้องการย้ายส่วนประกอบหรือวัตถุหลายชิ้นพร้อมกัน ต้องเลือกส่วนประกอบที่ต้องการทั้งหมดก่อน
แล้วจึงใช้เครื่องมือ move ย้ายตำแหน่ง ซึ่งการย้ายตำแหน่งควรย้ายตามแกนหลักของโปรแกรม เพื่อป้องกัน
การคลาดเคลื่อน เนื่องจากหากไม่ย้ายตามจุดอ้างอิงวัตถุอาจหลุดจากระนาบที่ทำงานอยู่และหลุดไปจากตำแหน่ง
ที่ต้องการได้เลย

วีดีโอสาธิตการใช้เครื่องมือ Move

ดึงระนาบ 2 มิติให้เป็นรูปทรง 3 มิติ ด้วยเครื่องมือ Push/Pull

        Push / Pull เป็นเครื่องมือที่ทำงานกับพื้นผิวระนาบโดยเฉพาะ ไม่สามารถทำงานกับส่วนประกอบอื่น ๆ
หรือส่วนโค้งได้ เป็นเครื่องมือที่ใช้เปลี่ยนระนาบ 2 มิติให้เป็น 3 มิติ ได้อย่างรวดเร็ว โดยอาศัยการดึงและการกดระนาบพื้นผิว ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากในการทำงานเพราะจะต้องใช้งานบ่อย มีขั้นตอนในการใช้งานดังต่อไปนี้

1. วาดเส้น 2 มิติจนเกิดเป็นรูปทรงปิด

ภาพที่ 5.135  ภาพ 2 มิติที่ต้องสร้างก่อนดึง - ดัน ด้วยเครื่องมือ Push/Pull

2. คลิกที่เครื่องมือ Push / Pull

ภาพที่ 5.136  เครื่องมือ Push/Pull

3. เลื่อนมาส์มาบนพื้นผิวที่ต้องการแล้วคลิก

ภาพที่ 5.137  การเลื่อนเมาส์ไปบนพื้นผิวที่ต้องการทำให้เป็น 3 มิติ

4. เลื่อนเมาส์ขึ้นหรือลงหรือดันผิว เมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วคลิกเมาส์ หรือใช้ระยะที่ต้องการจากคีย์บอร์ด

ภาพที่ 5.138  การเลื่อนเมาส์ขึ้น - ลง เพื่อดันพื้นผิว

5. คลิกเครื่องมือวาดตัวอื่น ๆ เพื่อวาดรูปร่าง 2 มิติ

ภาพที่ 5.139  การวาดรูปร่าง 2 มิติลงบนพื้นผิวเพิ่มเติม

6. ใช้เครื่องมือ Push / Pull ดึงรูปทรงออกมา ซึ่งสามารถกำหนดระยะที่ดึง หรือดันเข้าด้วยการพิมพ์ค่าบนคีย์บอร์ดได้เช่นกัน

ภาพที่ 5.140  การใช้เครื่องมือ Push / Pull เพื่อดึง - ดันรูปทรง

        ถ้ากดปุ่ม <ctrl> โดยการกดแล้วปล่อยไม่ต้องกดค้าง ก่อนที่จะ Push/Pull จะเป็นการดึงหรือดันโดยการ Copy ส่วนที่เลือกออกมา เช่น ต้องการ Copy ระนาบ 2 มิติดังภาพ

ภาพที่ 5.141  การ Copy ส่วนที่เลือกด้วยการกด Ctrl ก่อนแล้วจึงดึง - ดัน

        ก่อนที่จะใช้เครื่องมือ Push /Pull คลิกลากออกมา ให้กด Ctrl ก่อน 1 ครั้ง แล้วลากออกมา (อาจป้อนค่าระยะที่ลากออกมาด้วยคีย์บอร์ดก็ได้)

ภาพที่ 5.142  ลักษณะโมเดลที่ได้จากการกด ctrl ก่อนดึง - ดัน

        เครื่องมือ Push / Pull สามารถใช้ได้ดีกับทุกพื้นผิวที่มีลักษณะเป็นระนาบ ไม่สามารถใช้ได้กับพื้นผิวโค้ง
โดยสังเกตได้จากไอคอนของเครื่องมือ จะมีเครื่องหมายกากบาทปรากฏขึ้นมา เมื่อใช้เครื่องมือนี้กับพื้นผิวที่ไม่สามารถใช้ Push / Pull ได้

ภาพที่ 5.143  ลักษณะของ Mouse Pointer เมื่อเลือกใช้เครื่องมือ Push/Pull กับพื้นผิวที่เป็นส่วนโค้ง

 

วีดีโอสาธิตการใช้เครื่องมือ Push/Pull

การหมุนวัตถุหรือส่วนประกอบด้วยเครื่องมือ Rotate

        Rotate เป็นเครื่องมือสำหรับหมุนวัตถุ หรือส่วนประกอบต่าง ๆ มีวิธีการใช้งานคล้าย ๆ กับเครื่องมือ Move คือทำได้ทั้งการคลิกเครื่องมือก่อนแล้วเลือกสิ่งที่ต้องการหมุน หรือเลือกส่วนที่ต้องการหมุนแล้วค่อยคลิกเครื่องมือ Rotate ตามขั้นตอนการทำงานดังต่อไปนี้

1. ใช้เครื่องมือ Select คลิกเลือกส่วนประกอบที่ต้องการหมุนทั้งหมด

ภาพที่ 5.144  การเลือกส่วนประกอบที่ต้องการหมุน

2. คลิกที่เครื่องมือ Rotate

ภาพที่ 5.145  เครื่องมือ Rotate

3. เลื่อนเมาส์ไปบนพื้นผิวจนแกนสำหรับหมุนอยู่ในระนาบที่ต้องการ

ภาพที่ 5.146  การคลิกภาพบนพื้นผิวจนแกนหมุนไปอยู่ในระนาบที่ต้องการ

4. เลื่อนเมาส์ออกไปเพื่อกำหนดตำแหน่งเริ่มต้นหมุนแล้วคลิก

ภาพที่ 5.147  การเลื่อนเมาส์ไปกำหนดตำแหน่งเริ่มต้นการหมุน

5. เลื่อนเมาส์หมุนส่วนที่เลือกแล้วคลิกเพื่อหมุนหรือใช้วิธีการพิมพ์ค่าองศาที่ต้องการเลยก็ได้

ภาพที่ 5.148  การเลื่อนเมาส์หมุนส่วนที่เลือก

        ปัญหาที่เกิดขึ้นเสมอในการหมุนคือ ผู้ใช้งานไม่สามารถเลื่อนเมาส์จนแกนหมุนเปลี่ยนเป็นระนาบที่ต้องการได้ อาจเป็นเพราะไม่มีพื้นผิวสำหรับให้เลื่อนไปวางจนเกิดแกนนั้น ถ้าเกิดกรณีแบบนี้ให้เลื่อนไปหาแกนอ้างอิงจากพื้นผิวส่วนอื่นก่อน แล้วกดปุ่ม <Shift> ค้างไว้ ขณะเลื่อนแกนมาคลิกตำแหน่งศูนย์กลางในการหมุนก็จะได้แกนที่ต้องการมาใช้งาน แม้ตรงจุดนั้นจะไม่มีพื้นผิวอ้างอิงก็ตาม

        เนื่องจากการหมุนใน SketchUp สามารถกำหนดจุดศูนย์กลางการหมุนได้ด้วยตนเอง ดังนั้น ถ้าหากเราใช้วิธีเลือกวัตถุหรือส่วนประกอบที่ต้องการเอาไว้ก่อน ก็จะทำงานได้สะดวกและประยุกต์ใช้เครื่องมือได้หลากหลายมากกว่า แต่ถ้าต้องการหมุนส่วนประกอบเพียงชิ้นเดียว เช่น เส้นหรือพื้นผิวก็สามารถทำได้เช่นกัน

1. คลิกที่เครื่องมือ Rotate

ภาพที่ 5.149  ส่วนประกอบที่ต้องการหมุน

2. เลื่อนเมาส์ไปคลิกบนพื้นผิวหรือเส้นเพื่อกำหนดจุดหมุน

ภาพที่ 5.150  พื้นผิวที่ถูกคลิกเพื่อกำหนดจุดหมุน

3. เลื่อนเมาส์ไปคลิกยังตำแหน่งแรก

ภาพที่ 5.151  ตำแหน่งแรกของการหมุน

4. เลื่อนเมาส์เพื่อหมุนแล้วคลิกเมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการ

ภาพที่ 5.152  ตำแหน่งที่ต้องการหมุนส่วนประกอบ

วีดีโอสาธิตการใช้เครื่องมือ Rotate

การย่อขยายส่วนประกอบด้วยเครื่องมือ Scale

        Scale เป็นเครื่องมือที่ใช้ย่อ / ขยายพื้นผิวหรือรูปทรงต่าง ๆ ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ โดยมีวิธีการใช้งานดังขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกเลือกส่วนประกอบที่ต้องการ ย่อ / ขยาย ทั้งหมดให้เรียบร้อยก่อน

ภาพที่ 5.153  ส่วนประกอบที่ถูกเลือกก่อนย่อ/ขยาย

2. คลิกเลือกเครื่องมือ Scale

ภาพที่ 5.154  เครื่องมือ Scale

3. เลื่อนเมาส์ไปบนจุดอ้างอิงด้านที่ต้องการย่อ/ขยาย จะมีเส้นประ แสดงทิศทางการย่อ/ขยายปรากฏขึ้นมา

ภาพที่ 5.155  ลักษณะส่วนประกอบจะมีจุดรอบ ๆ ให้สามารถคลิกย่อ / ขยายได้

4.คลิกเลือกจุดอ้างอิงที่ต้องการ

ภาพที่ 5.156  เส้นประแสดงทิศทางการย่อ/ขยาย

5. เลื่อนเมาส์ย่อ / ขยายแล้วคลิกเมื่อได้ขนาดตามที่ต้องการ

ภาพที่ 5.157  ลักษณะเมาส์พอยเตอร์เมื่อย่อ / ขยายขนาดส่วนประกอบตามต้องการแล้ว

6.หลังจากที่ได้ขนาดตามที่ต้องการแล้วให้จบการใช้เครื่องมือด้วยการกดปุ่ม <Esc>

ภาพที่ 5.158  ส่วนประกอบที่ย่อ / ขยาย เสร็จและกด ESC แล้ว

วีดีโอสาธิตการใช้เครื่องมือ Scale

        นอกจากการย่อ / ขยายด้วยการ Drag Mouse แล้ว ยังสามารถพิมพ์จำนวนเท่าของขนาดวัตถุหรือองค์ประกอบ เช่น ต้องการขนาดใหม่ที่เล็กลงกว่าเดิม 1 เท่าก็พิมพ์ 0.5 ลงไป หรือ ถ้าต้องการขยายให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิม 3 เท่า ก็พิมพ์ 3 ลงไป เป็นต้น

        ในการ Scale เราสามารถกดปุ่ม <Ctrl> เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการย่อ / ขยายจากจุดศูนย์กลางของวัตถุแทนได้

การสร้างเส้น Offset จากพื้นผิวต้นแบบกับเครื่องมือ Offset

        Offset เป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างเส้นที่มีลักษณะเหมือนต้นแบบ โดยเส้นที่สร้างจะถูกย่อเข้ามาด้านใน หรือด้านนอกตามค่าที่กำหนด โดยมีวิธีการทำงานตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกที่เครื่องมือ Offset

ภาพที่ 5.159  เครื่องมือ Offset

2. เลื่อนเมาส์ไปบนผิวที่ต้องการ Offset

ภาพที่ 5.160  ลักษณะพื้นผิวเมื่อเลื่อนเมาส์ไปจะ Offset

3. สัญลักษณ์ตำแหน่งเริ่มต้นจะปรากฎที่ขอบด้านที่ใกล้กับ Mouse

ภาพที่ 5.161  สัญลักษณ์เริ่มต้นเมื่อนำเมาส์คลิกที่จุดเริ่มต้น Offset

4. คลิกเลือกให้ทำงาน เลื่อนเมาส์กำหนดระยะ Offset แล้วคลิก หรือพิมพ์ระยะที่ต้องการแล้วกดปุ่ม <Esc>

ภาพที่ 5.162  ลักษณะพื้นผิวเมื่อเลื่อนเมาส์กำหนดระยะ Offset

5. ถ้าต้องการ Offset ด้วยระยะเดิม ทำได้ด้วยการ Double Click บนพื้นผิวต่อไปได้ทันที

ภาพที่ 5.163  การ Offset พื้นผิวต่อไป

        การ Offset สามารถใช้ได้กับรูปร่างแบบเปิดได้เช่นเดียวกับรูปทรงแบบปิด เพียงเลือกส่วนประกอบนั้นด้วยเครื่องมือ Select แล้วดำเนินการ Offset ตามปกติ

วีดีโอสาธิตการใช้เครื่องมือ Offset

สร้างรูปทรงสามมิติจากรูปทรงต้นแบบด้วยเครื่องมือ Follow Me

        Follow Me เป็นเครื่องมือที่ใช้เปลี่ยนระนาบ 2 มิติ เป็นรูปทรง 3 มิติ มีการทำงานคล้ายกับเครื่องมือ Push / Pull แตกต่างกันที่ Follow Me สามารถกำหนดเส้นทางที่จะดึงระนาบนั้น ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. วาดเส้นที่จะดึงระนาบโดยจะเป็นเส้นปิด หรือ เปิด ก็ได้

ภาพที่ 5.164  เส้นที่จะดึงระนาบ

2. สร้างระนาบต้นแบบขึ้นมา โดยนำไปวางตรงจุดเริ่มต้นของเส้น และหมุนทิศทางให้หันหน้าไปทางเดียวกันกับเส้นที่วิ่งไป

ภาพที่ 5.165  ระนาบที่สร้างขึ้นมา ให้หันหน้าไปทางเดียวกับเส้นที่วิ่ง

3. คลิกที่เครื่องมือ Follow Me

ภาพที่ 5.166  เครื่องมือ Follow Me

4. เลื่อนเมาส์ไปบนพื้นผิวของระนาบต้นแบบแล้วคลิก

ภาพที่ 5.167  ลักษณะเมาส์หลังจากคลิกเครื่องมือ Follow Me

5. เลื่อนเมาส์ไปตามเส้นที่เตรียมไว้ สังเกตุว่า Follow Me จะสร้างรูปทรงจากระนาบต้นแบบไปตามระยะทางที่เลื่อนเมาส์

ภาพที่ 5.168  ลักษณะรูปทรงต้นแบบที่วิ่งตามเส้น

6. เลื่อนเมาส์เพื่อปรับระยะทางตามต้องการ

7. คลิกตรงตำแหน่งที่ต้องการจบการสร้าง

ภาพที่ 5.169  ผลจากการใช้เครื่องมือ Follow Me

        นอกจากเลือกเส้นทางการ Follow Me ด้วยการเลื่อนเมาส์ไปบนเส้นแล้ว เรายังสามารถเลือกเส้นทางการ Follow ดังกล่าวไว้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วจึงเลือกเครื่องมือ Follow Me ทำงานดังขั้นตอนต่อไปนี้

1. ใช้เครื่องมือ Select เลือกเส้นทางที่ต้องการให้เรียบร้อยก่อน

ภาพที่ 5.170  การเลือกเส้นทางก่อนคลิกเครื่องมือ Follow Me

2. คลิกที่เครื่องมือ Follow Me

ภาพที่ 5.171  การคลิกเลือกเครื่องมือ Follow Me

3. คลิกเลือกระนาบต้นแบบ จะได้รูปทรงสามมิติ ตามเส้นต้นแบบที่เลือกไว้

ภาพที่ 5.172  การเลือกระนาบต้นแบบ

        นอกจากให้ระนาบวิ่งไปตามเส้นแล้ว เครื่องมือ Follow Me ยังถูกนำไปใช้งานในหลาย ๆ กรณี เช่น นำไปลบมุมของส่วนขอบวัตถุ

วีดีโอสาธิตการใช้เครื่องมือ Follow Me