การจัดการหน้าต่าง การเปิด - ปิดชุดเครื่องมือ

        ตอนที่เปิดโปรแกรมขึ้นมาครั้งแรก sketchUp จะแสดงเครื่องมือพื้นฐานในการทำงานเอาไว้เท่านั้น เครื่องมือดังกล่าวจะเรียกว่าชุดเครื่องมือ Getting Started เป็นเครื่องมือสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปที่เริ่มต้นใช้ Google SketchUp

ภาพที่ 5.25  หน้าต่างการเปิดโปรแกรมครั้งแรกหลังจากติดตั้งโปรแกม SketchUp

        สามารถเปิดดูได้ว่ามีชุดเครื่องมือใดเปิดใช้งานอยู่บ้างจากการคลิกที่เมนู View > Toolbars ซึ่งเมนูไหนที่เปิดใช้งานอยู่จะมีเครื่องหมาย ปรากฏ

        ถ้าต้องการเครื่องมือเต็มรูปแบบจะต้องเปิดด้วยการคลิกที่เมนู View > Toolbars แล้วเลือก Large Tool Set ให้ทำงานดังนี้

1. คลิกที่เมนู View > Toolbars > Large Tool Set

ภาพที่ 5.26  การเปิดใช้งานชุดเครื่องมือ Large Tool Set

2. กล่องเครื่องมือชุดใหญ๋จะปรากฎขึ้นมาดังภาพ

ภาพที่ 5.27  ลักษณะกล่องเครื่องมือชุด Large Tool Set

3. คลิกเมนู View > Toolbar > Getting Started ปิดชุดเครื่องมือเก่าออกไป

ภาพที่ 5.28  การปิดชุดเครื่องมือ Getting Start