การนำเสนองานแบบภาพ 2 มิติ

        การนำเสนองาน 2 มิติใน SketchUp แบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบใหญ่ ๆ ดังนี้

1. Print ภาพโมเดลใน SketchUp ออกมาใช้งานโดยตรง

2. Export ไฟล์ออกมาเป็นไฟล์ภาพ Digital เช่น ไฟล์ JPEG หรือ BMP แล้วนำไปใช้งานต่อ

3. นำไฟล์โมเดลไปจัดการรูปแบบ Present เช่น ใส่รายละเอียดประกอบแบบใส่ Title Block ประกอบแบบ หรือจัดวางรูปแบบโมเดลจากมุมมองต่าง ๆ ลงในหน้ากระดาษ ซึ่งจะเป็นงานที่ต้องการมาตรฐานในการ Present สูง ๆ มีชื่อหน่วยงาน รายละเอียดแบบ หรืองานที่ต้องใช้ Plate สำหรับการ Present ในการนำเสนอแบบนี้ ตัวโปรแกรม SketchUp เองไม่สามารถทำได้ หรือ ทำได้ไม่กี่ขั้นตอน แต่สามารถใช้โปรแกรม Layout ที่ติดตั้งมากับ SketchUp เวอร์ชั่น Pro ทำได้

การ Print ภาพโมเดลที่ทำงานใน SketchUp ออกมาใช้งาน

        การ Print ภาพโมเดลที่ทำงานจาก SketchUp ออกมาใช้งาน ทำได้โดยการปรับมุมมองและกำหนด Style ที่ต้องการให้เรียบร้อย จากนั้นสั่ง Printงานจากเมนูคำสั่ง File > Print ... ก็จะได้งานออกมาทางเครื่องพิมพ์ตามรายละเอียดที่ต้องการ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.คลิกเมนู File > Print Setup ....

ภาพที่ 5.317  การ Print ภาพโมเดล จากเมนู File

2.คลิกเครื่อง Printer และกำหนดรายละเอียด กดปุ่ม OK

3.คลิกเมนู File > Print Preview....

ภาพที่ 5.318  การแสดงภาพก่อนพิมพ์

4.คลิกเครื่อง Print และกำหนดรายละเอียดแล้วคลิกปุ่ม OK

5.ดูตัวอย่างที่จะพิมพ์ แล้วคลิกปุ่ม Print เพื่อสั่งพิมพ์ได้เลย

        ถ้าได้กำหนดรายละเอียดในส่วนของเครื่องพิมพ์ไว้เรียบร้อยแล้ว ในการพิมพ์ครั้งต่อไปผู้ใช้งานโปรแกรม SketchUp เพียงแต่กำหนดมุมมองและ Preview ก่อนเพื่อดูผลลัพธ์ และสามารถสั่ง Print ได้เลย

การ Export ภาพ 2 มิติออกไปใช้งาน

        การ Export ภาพ 2 มิติ จากโมเดลของ SketchUp ทำได้ด้วยการใช้เมนู File > Export จากนั้นจึงกำหนดขนาดและเลือกรูปแบบไฟล์ภาพที่ต้องการ นอกจากเลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการแล้ว ในการ Export ภาพออกไปใช้งานควรกำหนด Options ของรูปแบบไฟล์ที่เลือกให้เรียบร้อยก่อน ซึ่งสามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกที่เมนู File > Export > 2D Graphic...

ภาพที่ 5.319  การ Export ภาพโมเดลเป็นไฟล์ภาพ 2 มิติ

2. คลิกเลือก Folder ที่ต้องการเก็บไฟล์

3. กำหนดชื่อและรูปแบบของไฟล์ที่ต้องการ

4. คลิกปุ่ม Option....

ภาพที่ 5.320  การกำหนดขนาดและรายละเอียดในการ Print

5. กำหนดขนาดและความละเอียดที่ต้องการและคลิกปุ่ม OK

ภาพที่ 5.321  การกำหนดขนาดและรายละเอียดในการ Print

6. คลิกปุ่ม Export จะได้ไฟล์ 2 มิติ ตามรูปแบบของไฟล์ที่กำหนด

        ในการกำหนดการ Export ไฟล์แบบ 2 มิติ รายละเอียดในส่วนของ Option ของไฟล์แต่ละชนิดจะแตกต่างกันไปตามชนิดของไฟล์ที่ใช้งาน