หน่วยที่ 6 ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยี

ผังมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน


 

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายกระบวนการเทคโนโลยีได้
  2. อธิบายความรู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยีได้
  3. สืบค้นและนำเสนอตัวอย่างการสร้างสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยีได้

สาระสำคัญ    

     กระบวนการเทคโนโลยี เป็นขั้นตอนการทำงานเพื่อสร้างสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้หรือวิธีการ ประกอบด้วย   1) กำหนดปัญหาและความต้องการ   2) รวบรวมข้อมูล   3) เลือกวิธีการ   4) ออกแบบและปฏิบัติการ   5) ทดสอบ   6) ปรับปรุงแก้ไข  7) ประเมินผล นอกจากนั้นในการสร้างสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ ผู้สร้างยังต้องมีความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เป็นไปตามความต้องการ หรือช่วยให้การทำงานสมบูรณ์ขึ้น ดังจะพบว่าในการดำรงชีวิตปัจจุบันของเรา หากพิจารณาสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ในบ้าน ในสำนักงาน ก็จะมีส่วนประกอบของ กลไก ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์