การใช้โปรแกรม Google SketchUp

     SketchUp เป็นโปรแกรมจำลองโมเดล 3 มิติ ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานโดยทั่วไปสร้างงาน 3 มิติได้อย่างง่าย ผู้ใช้งานสามารถสร้างงานจาก 2 มิติและขึ้นรูปให้เป็นงาน 3 มิติได้รวดเร็ว

ภาพที่ 5.17  ตัวอย่างผลงานการออกแบบสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม Google SketchUp8