หน่วยที่ 5 การออกแบบทางเทคโนโลยี

ผังมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน


 

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อ่านและเขียนแบบภาพฉาย 3 มิติได้
  2. ถ่ายทอดความคิดในการสร้างสิ่งของ เครื่องมือเครื่องใช้เป็นชิ้นงานและ ขั้นตอนวิธีการได้

สาระสำคัญ    

        การออกแบบทางเทคโนโลยี เป็นการจัดลำดับความคิดหรือจินตนาการ อันจะนำไปสู่การวางแผนแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ โดยในการลำดับความคิดหรือจินตนาการเป็นขั้นตอนนั้น อาจทำได้โดยการถ่ายทอดความคิด ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความคิดที่ใช้แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการให้เป็นรูปธรรมเพื่ออธิบายและสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ การถ่ายทอดความคิดเป็นชิ้นงาน และการถ่ายทอดความคิดเป็นวิธีการ