โปรแกรม Microsoft Power Point 2007

 การนำเสนอในอดีต

        ในอดีตยุคก่อนหน้าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จะมีความเจริญก้าวหน้า การนำเสนอมักจะใช้อุปกรณ์นำเสนอ ดังต่อไปนี้

        1. เครื่องฉายสไลด์ (Slide Projector) ซึ่งการใช้งานค่อนข้างจะยุ่งยาก เนื่องจาก ต้องใช้กล้องถ่ายรูปใส่ฟิล์มพิเศษที่ล้างออกมา แล้วเป็นภาพสำหรับฉายโดยเฉพาะ และต้องนำฟิล์มมาตัดใส่กรอบพิเศษจึงนำมาเข้าเครื่องฉายได้ ต้องฉายในห้องที่ค่อนข้างมืด

ภาพที่ 3.20  เครื่องฉาย Slide Projector
ที่มา :http://www.scandigital.com

        2. เครื่องฉายแผ่นใส (Overhead Projector) เป็นเครื่องที่ใช้งานทั่วไปได้มากกว่าแผ่นใสที่ใช้ตามปกติ จะมีขนาดประมาณ 8 นิ้วคูณ 10 นิ้ว และมีสองแบบคือ แบบที่ใช้ปากกา(พิเศษ) เขียน กับแบบที่ใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร

ภาพที่ 3.21  เครื่องฉายแผ่นใส (Overhead projector)
ที่มา :http://www.rentaldepot.com

       ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทำให้มีการพัฒนาซอฟแวร์สำหรับสร้างงานนำเสนอที่รองรับรูปแบบการนำเสนอได้หลากหลาย การสร้างงานนำเสนอไม่ได้มีความยุ่งยากอีกต่อไป สามารถแทรกข้อความ ภาพ เสียง Animation สามารถ Print เอกสารนำเสนอสำหรับผู้รับฟัง บันทึกย่อขณะผู้บรรยายนำเสนอ มีเทคนิคลูกเล่น รูปแบบสี พื้นหลังให้เลือกใช้ ที่ทำให้สามารถสร้างงานนำเสนอให้เสร็จในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งโปรแกรมสร้างงานนำเสนอที่นิยมก็คือโปรแกรม MS Power Point มีการพัฒนาความสามารถให้รองรับการสร้างงานนำเสนอได้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง