หน่วยที่ 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองาน

ผังมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. บอกความหมายและความสำคัญของการนำเสนอข้อมูลได้
  2. อธิบายกระบวนการในการนำเสนอข้อมูลได้
  3. อธิบายหลักการออกแบบและการนำเสนอที่ดีได้
  4. เลือก Software สร้างงานนำเสนอได้เหมาะสมกับลักษณะการนำเสนอ
  5. เลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือช่วยในการนำเสนอได้

สาระสำคัญ

        การนำเสนองาน เป็นการสื่อสารเพื่อนำเสนอข้อมูล ความรู้ ความคิดเห็น ความต้องการไปยังผู้ฟังหรือผู้รับสาร โดยใช้วิธีการ เทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจตามเจตนาหรือวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร (ผู้นำเสนอ) และเนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีความเจริญก้าวหน้า ทำให้รูปแบบการนำเสนองานในปัจจุบันมีความแตกต่างจากสมัยก่อน ผู้นำเสนองานจึงต้องเลือกรูปแบบการนำเสนอ เลือกประเภทของซอฟต์แวร์เพื่อสร้างงานนำเสนอ รวมทั้งเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ช่วยในการนำเสนอ ปฏิบัติตามกระบวนการนำเสนอ อันประกอบด้วย  1) ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่องราวที่จะนำเสนอ  2) การเตรียมและรวบรวมข้อมูล  3) การจัดทำสื่อเพื่อนำเสนอ  4) การตรวจสอบและฝึกซ้อมการนำเสนอ  5) การนำเสนอ เพื่อนำไปสู่การนำเสนอที่ประสบความสำเร็จ