JavaScript เบื้องต้น

        แม้ว่า HTML เป็นภาษาหลักในการพัฒนาเว็บเพจ แต่ตัว HTML ไม่สามารถคำนวณ ไม่มีการกำหนดตัวแปร แต่ รองรับการแทรกคำสั่งหรือที่เรียกว่า Script ได้ ซึ่งมี Scripts ที่ใช้กับ HTML มากมาย แต่ในการเรียนระดับนี้ขอยก JavaScript ที่มีลักษณะไวยากรณ์เข้าใจได้ง่าย รับส่งข้อมูลโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ มีลักษณะเป็นโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP: Object-Oriented Programming) 

        จาวาสคริปต์ (JavaScript) ทำให้รูปแบบของการเขียนเว็บเพจเปลี่ยนไป จากเดิมเป็นเพียงการนำเสนอข้อมูลเอกสาร แสดงผลผ่านเว็บที่มีสภาพแวดล้อมเป็นแบบ Static (เว็บเพจที่มีการนำเสนอข้อมูลแบบตายตัว ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลมากนัก ) เป็นข้อมูลแบบ Dynamic ซึ่งเป็นการออกแบบเว็บเพจที่มีระบบการจัดการข้อมูลอยู่ในตัว ดังนั้นจาวาสคริปต์จึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ ทำให้เกิดการคำนวณ การแสดงผล การรับ-ส่งข้อมูล สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ในทันทีทันใด