หน่วยที่ 2 การโปรแกรมภาษา

ผังมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายหลักการพื้นฐานการเขียนโปรแกรมได้
  2. อธิบายแนวคิดในการเขียนโปรแกรมได้
  3. อธิบายขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมได้
  4. ใช้ JavaScript เพื่อ รับค่า - คำนวณและแสดงผลได้

สาระสำคัญ

        การเขียนโปรแกรมภาษา เป็นงานที่รวบรวมความสามารถของบุคคลทั้งด้านความรู้และความเข้าใจในภาษาคอมพิวเตอร์ ความเข้าใจในระบบงาน นอกจากนี้ยังต้องมีความมุ่งมั่นในการทดสอบโปรแกรม มีความละเอียดรอบคอบ สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม จนได้ผลงานโปรแกรมออกมามีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ซึ่งภาษาคอมพิวเตอร์เป็นภาษาที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ภาษาเครื่อง ภาษาระดับต่ำ และภาษาระดับสูง ผู้เขียนโปรแกรมยังต้องเข้าใจในแนวคิดการเขียนโปรแกรม ซึ่งมีทั้งการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้างและการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

     ปัจจุบันภาษาคอมพิวเตอร์มีให้เลือกใช้ได้มากมายตามความเหมาะสมของลักษณะงานและความถนัดของผู้เขียนโปรแกรม เช่น ภาษา C, C# , Visual Basic , PHP, ASP , JAVA ,JavaScript หรือ SCRIPT ในโปรแกรม Adobe Flash ฯลฯ มีการดำเนินการเขียนโปรแกรมตามขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม ซึ่งประกอบด้วย 1) การกำหนดและวิเคราะห์ปัญหา (problem definition and problem analysis)   2) เขียนผังงานและซูโดโค้ด (pseudo coding)   3) เขียนโปรแกรม (programming)   4) ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม (program testing and debugging)   5) ทำเอกสารและบำรุงรักษา (program documentation and maintenance)