หน่วยที่ 1 โครงงานคอมพิวเตอร์

ผังมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายลักษณะของโครงงานคอมพิวเตอร์ได้
  2. จำแนกประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ได้
  3. อธิบายถึงคุณค่าและประโยชน์ในการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ได้
  4. อธิบายขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ได้
  5. อธิบายวิธีการสร้างสรรค์ผลงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักการทำโครงงาน อย่างมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบ

สาระสำคัญ

     โครงงานเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้เลือกศึกษาค้นหาความรู้ ฝึกทักษะ เกิดประสบการณ์ โดยเลือกทำตามความถนัดและความสนใจ หากโครงงานอยู่ในรายวิชา หรือกลุ่มสาระใด ก็จะเรียกว่าโครงงานวิชานั้น ๆ เช่น โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานภาษาไทย โครงงานอาชีพ สำหรับโครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ (Hardware) และซอฟต์แวร์ (Software) คอมพิวเตอร์ มีการแบ่งประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1) โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา 2) โครงงานพัฒนาเครื่องมือ 3) โครงงานจำลองทฤษฎีหรือทดลองทฤษฎี 4) โครงงานประยุกต์ใช้งาน และ 5) โครงงานเกม ในการดำเนินการทำโครงงานประกอบไปด้วยขั้นตอน 6 ขั้นตอนได้แก่ 1) การคัดเลือกหัวข้อโครงงานที่ตัดสินใจที่จะทำ 2) การศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล 3) การจัดทำเค้าโครงของโครงงาน 4) การลงมือทำโครงงาน 5) การเขียนรายงานและจัดทำคู่มือการใช้งาน และ 6) การนำเสนอและแสดงผลโครงงาน