เครื่องมือกลุ่ม Drawing

        เครื่องมือกลุ่ม Drawing เป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างงานในแนวระนาบ 2 มิติ หรืองานแบบ 2D ที่จะเป็นพื้นฐานในการสร้างงาน 3 มิติ หรือรูปทรง 3D ต่อไป ประกอบด้วยเครื่องมือดังต่อไปนี้

Rectangle ใช้สำหรับสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ สี่เหลี่ยมผืนผ้า
Circle ใช้สำหรับสร้างรูปวงกลม
Polygon ใช้สำหรับสร้างรูปหลายเหลี่ยม
Freehand ใช้สำหรับสร้างเส้นอิสระ หรือรูปร่างที่มีเส้นขอบอิสระ
Line ใช้สำหรับสร้างเส้นตรง
Arc ใช้สำหรับสร้างส่วนโค้งของวงกลม

        ตามปกติเครื่องมือกลุ่ม Drawing จะอยู่ในกล่องเครื่องมือมาตรฐาน แต่ถ้าหากว่าไม่มีเครื่องมือนี้ปรากฏอยู่สามารถเปิดออกมาใช้งานได้ด้วยการคลิกที่เมนู View > Toolbars >Drawing

ภาพที่ 5.95  ชุดเครื่องมือ Drawing

Rectangle เครื่องมือวาดสี่เหลี่ยม

        เครื่องมือ Rectangle เป็นเครื่องมือสำหรับวาดรูปสี่เหลี่ยม ซึ่งรูปสี่เหลี่ยมจะประกอบด้วยเส้น 4 เส้น ทำมุม 90 องศา ในการใช้งานอาจใช้ Mouse Click เลือกที่ไอคอน หรือกดปุ่ม R บนคีย์บอร์ด หรือ เลือก Draw > Rectangle

 ขั้นตอนการใช้เครื่องมือ Rectangle Tool 

     1. เลือกเครื่องมือ Rectangle

ภาพที่ 5.96  เครื่องมือ Rectangle

     2. คลิกที่จุดเริ่มต้น

ภาพที่ 5.97  การคลิกจุดเริ่มต้น

     3. เลื่อนเมาส์ไปยังจุดสุดท้ายจนได้ขนาดตามที่ต้องการ แล้วคลิกเพื่อสร้างสี่เหลี่ยม หรือพิมพ์ค่าความกว้างและความยาว เช่น ต้องการสี่เหลี่ยมขนาด 1 เมตร x 1 เมตร สามารถพิมพ์ 1,1 แล้วกด Enter ได้เลย

ภาพที่ 5.98  การคลิกจุดที่ 2

การวาดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส (Square) และสี่เหลี่ยมแบบ Golden Section

        ในขณะที่ลากวาดรูปสี่เหลี่ยมด้วยเครื่องมือ Rectangle ถ้าปรากฏเส้นทแยงมุม พร้อมกำกับข้อความเป็น Square หรือ Golden Section

 
ภาพที่ 5.99  รูปสี่เหลี่ยมแบบ Square   ภาพที่ 5.100  รูปสี่เหลี่ยมแบบ Golden Section

        ซึ่งสี่เหลี่ยมแบบ Square เป็นสี่เหลี่ยมที่มีด้านทั้ง 4 ด้านเท่ากันหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส ส่วน Golden Section
เป็นสี่เหลี่ยมที่มีสัดส่วนสวยงาม เป็นที่นิยมในการออกแบบสิ่งของต่าง ๆ ตามกฏในการสร้างสรรค์รูปทรง
ของชาวกรีก ซึ่งมีลักษณะ "ส่วนเล็กสัมพันธ์กับส่วนที่ใหญกว่า ส่วนใหญ่สัมพันธ์กับส่วนรวม"

        เมื่อต้องการออกจากการใช้เครื่องมือ Rectangle ให้กดปุ่ม ESC บน Keyboard

วีดีโอสาธิตการใช้เครื่องมือ Rectangle

 

Line เครื่องมือวาดเส้นตรง รูปแบบเปิด และ รูปร่างแบบปิด

        Line Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวาดเส้นตรง ในการนำไปใช้งานสามารถใช้เครื่องมือนี้วาดเส้นตรงต่อไป
เรื่อย ๆ จนเกิดเป็นรูปร่างหรือรูปทรงที่ต้องการ  สามารถเรียกใช้งานได้จากแถบ Toolbar สัญลักษณ์เครื่องมือ ด้านซ้ายมือ หรือกดปุ่ม L บนคีย์บอร์ด หรือ ที่ Menu Bar เลือก Draw-> Line

    เครื่องมือ Line มีรูปแบบการวาด 2 วิธี คือ
  1. Click Move Click เมื่อเลือกใช้เครื่องมือ แล้ว ให้ Click ที่จุดเริ่มต้นของเส้น 1 ครั้งด้วย Mouse ซ้าย จากนั้นเลื่อน Mouse ไปยังจุดต่อไป (Move) และ Click Mouse ซ้ายอีก 1 ครั้ง นอกจากนี้ยังสามารถ
    สร้างรูป 2 มิติที่มีด้านแต่ละด้านเป็นเส้นตรง อันเกิดจากการลากต่อจุดไปจนบรรจบกับจุดเริ่มต้นให้เกิดเป็นรูปปิดก็ได้เช่นกัน
  2. Click Drag release เป็นการวาดเส้นตรงโดยการ Click ที่ตำแหน่งเริ่มต้นค้างไว้ จากนั้นปล่อย Mouse ตามตำแหน่งที่ต้องการ ซึ่งการปล่อย Mouse เป็นการสิ้นสุดการวาดเส้นทันที

ขั้นตอนการใช้งานเครื่องมือ Line

     1.คลิกที่เครื่องมือ Line

ภาพที่ 5.101  การคลิกเครื่องมือ Line

     2.คลิกกำหนดจุดเริ่มต้น

ภาพที่ 5.102  การคลิกจุดเริ่มต้นการวาด

     3.เลื่อนเมาส์ไปยังตำแหน่งต่อไปในการวาด แล้วคลิกเพื่อสร้างหรือเลื่อนเมาส์กำหนดทิศทาง แล้วพิมพ์ความยาว

ภาพที่ 5.103  การเลื่อนเมาส์ไปยังจุดต่อไป และ คลิกเมาส์ซ้าย 1 ครั้ง

     4.เลื่อนเมาส์ไปยังตำแหน่งอื่น ๆ หรือกำหนดค่าระยะความยาวของเส้นด้วยคีย์บอร์ดต่อไปจนได้เส้นตามที่ต้องการ

ภาพที่ 5.104  การเลื่อนเมาส์ไปยังตำแหน่งถัดไป และคลิกเมาส์ซ้ายกำหนดจุด

     5.ถ้าเส้นวนมาครบรอบจนเป็นเส้นปิดจะได้รูปร่างที่มีพื้นผิว หลังจากนั้นเครื่องมือจะจบการทำงาน ถ้าวาดเส้นต่อไปตรงตำแหน่งที่คลิกจะเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นใหม่โดยอัตโนมัติ

ภาพที่ 5.105  จุดปลายและจุดเริ่มต้นบรรจบกันทำให้เกิดรูปปิดอัตโนมัติ

     6.ในกรณีที่ไม่ต้องการวาดรูปแบบปิด ก็สามารถกดปุ่ม <Esc> บนคีย์บอร์ดเพื่อจบการทำงาน

        เครื่องมือ Line ยังมีประโยชน์ในกรณีที่กำลังสร้าง Model แล้วเส้นบางเส้นหายไป ทำให้โมเดลไม่สมบูรณ์
โดยการลากเส้นทดแทน พื้นที่ผิวที่หายไปก็จะกลับมา

ภาพที่ 5.106  Model ที่มีเส้นบางส่วนขาดหายไป
 
ภาพที่ 5.107  การใช้ Line Tool เติมเต็มเส้นที่ขาดหายไป
 
ภาพที่ 5.108  Model ที่กลับมาสมบูรณ์ภายหลังเติมเต็มเส้น

วีดีโอสาธิตการใช้เครื่องมือ Line

Arc เครื่องมือวาดส่วนโค้ง

       Arc เป็นเครื่องมือสร้างส่วนโค้งให้มีรัศมีอย่างอิสระ สามารถเรียกใช้งานโดยเลือกเครื่องมือจากวิธีใดวิธีหนึ่ง
จากวิธีการต่อไปนี้ Click เลือก Iconที่ Tool Bar , Click ที่ Menu Bar เลือก Drawing -> Arc , ใช้คีย์ลัด คือกดปุ่ม A บนคีย์บอร์ด

ขั้นตอนการใช้งานเครื่องมือ Arc สร้างส่วนโค้ง

1. คลิกที่เครื่องมือ Arc

ภาพที่ 5.109  เครื่องมือ Arc

2. คลิกกำหนดจุดเริ่มต้นของเส้นโค้ง

ภาพที่ 5.110  การคลิกจุดเริ่มต้นของเส้นโค้ง

3. เลื่อนเมาส์ไปยังจุดปลายของส่วนโค้งที่ต้องการวาด หรือคลิก หรือพิมพ์ระยะห่างจากจุดแรก

ภาพที่ 5.111  การคลิกจุดที่ 2 ของการสร้างส่วนโค้ง

4. เลื่อนเมาส์กำหนดรัศมีความโค้งแล้วคลิกหรือพิมพ์รัศมีที่ต้องการ

ภาพที่ 5.112  การ Drag Mouse กำหนดรัศมีความโค้ง

ในการวาดเส้นโค้งต่อเนื่อง ขณะลากวาดจะมีสัญลักษณ์ 2 อย่างดังต่อไปนี้

  1.  Half Circle แสดงว่ารัศมีของส่วนโค้งเป็นครึ่งวงกลมพอดี
  2. Tangent at Vertex เส้นโค้งเส้นที่ 2 มีความเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์กับเส้นโค้งแรก

ขั้นตอนการสร้างเส้นโค้งต่อเนื่อง

1.เริ่มสร้างโค้งใหม่

2. เลื่อนเมาส์จนได้เส้นแบบ Half Circle

ภาพที่ 5.113  สัญลักษณ์การเลื่อนเมาส์ Half Circle

3. คลิกที่จุดปลายของเส้น

ภาพที่ 5.114  จุดปลายเส้นของโค้งที่ 1 เป็นจุดเริ่มต้นของโค้งต่อไป

4. เลื่อนเมาส์ไปยังตำแหน่งใหม่จนได้เส้นแบบ Tangent at vertax

ภาพที่ 5.115  ตำแหน่งการเลื่อนเมาส์จนได้เส้นแบบ Tangent at Vertax

5. Double Click เพื่อสร้างเส้น

6. สร้างเส้นต่อไปด้วยวิธีเดิม

ภาพที่ 5.116  การสร้างโค้งต่อไปที่มีความสัมพันธ์กับโค้งเดิม

7. คลิกที่จุดปลายเส้น

8. เลื่อนเมาส์สร้างเส้น Tangent at vertax อีกครั้ง

ภาพที่ 5.117  การเลื่อนเมาส์สร้างเส้น Tangent at Vertax เส้นต่อไป

9.สร้างเส้นต่อไปจนวนหาตรงกลาง

ภาพที่ 5.118  เส้นต่อไปที่วนเข้าตรงกลางของส่วนโค้งก่อนหน้า

10. เมื่อได้เส้นที่ต้องการแล้วกดปุ่ม <Esc> เพื่อจบการใช้เครื่องมือ Arc

     วงกลมมีค่า Segment (Side) โปรแกรมกำหนดค่าเริ่มต้นให้ = 24 ส่วนโค้ง = 12 แต่ผู้ใช้งานโปรแกรมจะเปลี่ยนแปลงค่า Segment รวมไปถึงค่ารัศมีความโค้ง ได้ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกขวาที่เส้นโค้งของวงกลม เลือก Entity Info

ภาพที่ 5.119  การคลิกขวาที่เส้นขอบของส่วนโค้งและเลือก Entity Info

2. จะปรากฏกล่องคุณสมบัติของ Entity Info สามารถเปลี่ยนแปลงค่ารัศมีที่ช่อง Radius และ ค่า Segments ตามต้องการ

ภาพที่ 5.120  คุณสมบัติ Entity Info ที่สามารถเปลี่ยน Radius และ Segments

3. เมื่อปรับเปลี่ยนค่าได้ตามต้องการแล้ว คลิกที่ เพื่อเสร็จสิ้น แต่ในการสร้างส่วนโค้งครั้งต่อไป โปรแกรมจะจำค่า Segments ล่าสุดที่เราปรับเปลี่ยนเอาไว้

     

วีดีโอสาธิตการใช้เครื่องมือ Arc

Circle เครื่องมือวาดวงกลม

        Circle เป็นเครื่องมือสำหรับสร้างรูปวงกลม สามารถเรียกใช้งานโดยเลือกเครื่องมือจากวิธีใดวิธีหนึ่ง จากวิธีต่อไปนี้

1.Click เลือก Icon ที่ Tool Bar

2.Click ที่ Menu Bar เลือก Drawing -> Circle

3.ใช้คีย์ลัด คือกดปุ่ม C บนคีย์บอร์ด

ขั้นตอนการสร้างวงกลมด้วย Circle Tool

1. คลิกที่เครื่องมือ Circle

ภาพที่ 5.121  เครื่องมือ circle

2. คลิกกำหนดจุดเริ่มต้นหรือจุดศูนย์กลางของวงกลม

ภาพที่ 5.122  การคลิกที่จุดเริ่มต้นเพื่อสร้างวงกลม

3. เลื่อน Mouse เพื่อกำหนดรัศมีหรืออาจใช้การป้อนค่ารัศมีจากคีย์บอร์ด แล้วกดปุ่ม Enter

ภาพที่ 5.123  การ Drag Mouse เมื่อกำหนดระยะห่างจากจุดศูนย์กลาง (รัศมี)

        วงกลมและส่วนโค้งในโปรแกรม SketchUp จะมีเส้นขอบที่ประกอบด้วยเส้นตรงเล็ก ๆ เรียงต่อกัน ซึ่งหากมีจำนวนเส้นมากเส้นขอบก็จะมีความเรียบ ค่าดังกล่าวคือค่า Segment ค่า Default จะเท่ากับ 24 ภายหลังจากที่วาดวงกลมเสร็จแล้ว สามารถปรับเปลี่ยนระยะรัศมี และค่า Segments ได้ดังขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกเมาส์ขวาที่ขอบเส้นของวงกลม เลือก Entity Info

ภาพที่ 5.124  การคลิกที่ขอบของวงกลม และเลือก Entity Info

2. ปรับเปลี่ยนค่า Segments (จำนวนเส้นที่เรียงต่อกันเป็นวงกลม) หรือ ค่ารัศมีของวงกลม

ภาพที่ 5.125  การปรับเปลี่ยนค่า ในช่อง Radius และ Segment

 3 เมื่อได้ค่าตามต้องการแล้ว คลิก    เพื่อเสร็จสิ้น

วีดีโอสาธิตการใช้เครื่องมือ Circle

Polygon เครื่องมือสร้างรูปหลายเหลี่ยม

     Polygon เป็นเครื่องมือสร้างรูปหลายเหลี่ยมตั้งแต่ 3 เหลี่ยมขึ้นไป สามารถเรียกใช้งานโดยเลือกเครื่องมือจากวิธีใดวิธีหนึ่งจากต่อไปนี้

  1. Click เลือก Icon ที่ Tool Bar
  2. Click ที่ Menu Bar เลือก Drawing -> Polygon

ขั้นตอนการใช้ Polygon Tool

1. คลิกเลือก Polygon Tool

ภาพที่ 5.126  เครื่องมือ Polygon

2. หากภายหลังติดตั้งโปรแกรมยังไม่เคยสร้างรูปหลายเหลี่ยมด้วย Polygon Tool จำนวนด้านครั้งที่ตาม Default ของโปรแกรมจะกำหนดไว้ที่ 6 ด้าน โดยสังเกตได้จากลักษณะ Mouse Pointer โดยสามารถกำหนดจำนวนด้านหลังจาก Click เครื่องมือ เช่น ต้องการรูป 3 เหลี่ยมก็ให้ป้อนค่า 3 แล้วกด Enter Mouse Pointer ก็จะเปลี่ยนเป็นรูปสามเหลี่ยมดังภาพ

ภาพที่ 5.127  ลักษณะ Mouse Pointer หลังจากกำหนดจำนวนด้านของรูปหลายเหลี่ยมเป็น 3 เหลี่ยม

3. Click จุดศูนย์กลางของสามเหลี่ยม และเลื่อนเมาส์ออกไปเพื่อให้ได้ระยะที่ต้องการ หรืออาจป้อนค่า Radius ใน Measurement Tool และกด Enter

ภาพที่ 5.128  การเลื่อนเมาส์ออกเพื่อกำหนดระยะรัศมี (Radius) ให้กับรูปหลายเหลี่ยม

4. กดปุ่ม ESC เพื่อออกจากการใช้เครื่องมือ Polygon

        หลังจากวาด Polygon แล้ว หากต้องการเปลี่ยนขนาด หรือ เพิ่ม ลด ด้านก็สามารถทำได้โดยการ Click Mouse ขวาที่เส้นขอบ แล้วเลือก Entity Info แล้วป้อนค่า รัศมี หรือจำนวนด้าน

        สำหรับการแก้ไขขนาดอีกวิธีหนึ่ง ทำได้โดยใช้เครื่องมือ Move () ย้ายจุด Endpoint ตำแหน่งที่ขนานกับแกนต่าง ๆ จะได้เหมือนกับการแก้ไขขนาดของวงกลม

        หากต้องการสร้าง Polygon ในแนวระนาบ ไม่ว่าจะเป็นระนาบ XZ, XY, YZ ก็สามารถทำได้โดยการ Lock ระนาบ แล้วเลื่อน Mouse ในแนวระนาบพร้อมกับกด Shift ค้างไว้ จากนั้นจึงสร้าง Polygon ตามขั้นตอน 1-4

วีดีโอสาธิตการใช้เครื่องมือ Polygon

Freehand เครื่องมือสร้างเส้นอิสระ หรือรูปร่างอิสระ

        Freehand เป็นเครื่องมือสร้างเส้นอิสระ คล้ายกับการใช้ดินสอลากลงบนกระดาษ สามารถเรียกใช้งานโดยเลือกเครื่องมือจากวิธีใดวิธีหนึ่งจากต่อไปนี้

1.Click เลือก Icon ที่ Tool Bar

2.Click ที่ Menu Bar เลือก Drawing >Freehand

ขั้นตอนการใช้ Freehand Tool

1. คลิกที่ Freehand Tool

ภาพที่ 5.129  เครื่องมือ Freehand Tool

2. คลิกค้างไว้ที่จุดเริ่มต้น เลื่อนเมาส์ลากเส้นเมื่อได้เส้นที่ต้องการจึงปล่อยเมาส์

ภาพที่ 5.130  ลักษณะการลากเส้นด้วยเครื่องมือ Freehand Tool

3. ได้เส้นที่ 1 เรียบร้อยแล้ว และวาดเส้นต่อไปตามต้องการ เมื่อต้องการยกเลิกการวาดกด Esc บนคีย์บอร์ด

ภาพที่ 5.131  ลักษณะการวาดเส้นต่อไปด้วย Freehand Tool

        สำหรับเส้นอิสระที่มีลักษณะเป็นเส้นปิด ไม่ว่าจะเกิดจากการวาดเส้นให้จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมาบรรจบกัน หรือ เกิดการตัดกันของเส้น จะเกิดพื้นที่ 2 มิติโดยอัตโนมัติ

วีดีโอสาธิตการใช้เครื่องมือ Freehand