ลักษณะการทำงานและระบบ Interface

        เครื่องมือพื้นฐานสำหรับสร้างโมเดลแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม Drawing สำหรับวาดเส้นหรือ ระนาบ 2 มิติ, เครื่องมือกลุ่ม Modification สำหรับเปลี่ยนเส้นหรือระนาบ 2 มิติให้เป็นรูปทรง 3 มิติ และเครื่องมือกลุ่ม Construction สำหรับช่วยวัดส่วนประกอบต่าง ๆ ในการทำงาน

        ก่อนเริ่มใช้งานเครื่องมือ ทั้ง 3 กลุ่มเพื่อสร้างโมเดล 3 มิติ ผู้ใช้งานโปรแกรม SketchUp ควรทำความเข้าใจลักษณะการทำงานของโปรแกรม ซึ่งแตกต่างกับโปรแกรมทั่วไปอยู่บ้าง

 1. การคลิกเมาส์ เป็นเรื่องสำคัญสำหรับโปรแกรม SketchUp เช่น การวาดหรือการย้ายตำแหน่ง จะใช้วิธีการคลิก และปล่อยเมาส์ จากนั้นจึงเลื่อนเมาส์ไปยังตำแหน่งต่อไป ซึ่งจะต่างจากโปรแกรมอื่นที่ต้องคลิกค้างและลากเมาส์
 2. กำหนดขนาดในการสร้างรูปทรงด้วยการพิมพ์ค่าจากคีย์บอร์ด ในการวาดหรือใช้เครื่องมือต่าง ๆ สามารถใช้ได้ทั้งวิธีการเลื่อนเมาส์ไปคลิกเพื่อกำหนดระยะทางหรือขนาด หรือวิธีกำหนดจากการพิมพ์ค่าลงไปบนคีย์บอร์ด สามารถพิมพ์ลงไปขณะที่ใช้เครื่องมือได้เลย โดยไม่ต้องคลิกที่ช่องกำหนดค่าใด ๆ ทั้งสิ้น
 3. Axes แกนสำหรับอ้างอิงการทำงาน 3 มิติ ซึ่งในโปรแกรม SketchUp มีแกนอ้างอิงตำแหน่งในการทำงาน อยู่ 3 สีคือ
  • สีเขียว แทน แกน Y สำหรับอ้างอิงระนาบพื้น
  • สีแดง แทน แกน X สำหรับอ้างอิงระนาบพื้น
  • สีน้ำเงิน แทน แกน Z สำหรับอ้างอิงส่วนที่เป็นความสูง
ภาพที่ 5.61  แกนอ้างอิงตำแหน่งใน SketchUp

ระบบ Interface ใน SketchUp

        ระบบ Interface เป็นระบบที่ SketchUp ใช้สำหรับช่วยในการกำหนดตำแหน่งให้ง่ายและแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นการวาดเส้น หรือการย้ายส่วนประกอบโดยใช้หลักการง่าย ๆ คือ ดูดจุด 2 จุดเข้าด้วยกัน  เช่น เมื่อวาดเส้นตามแกนอ้างอิง โปรแกรมจะเปลี่ยนสีเส้นให้เป็นสีเดียวกับแกนนั้น และแสดงสัญลักษณ์ On Green Axis หรือ ตามแกนอื่นที่ลากเส้นไป

ภาพที่ 5.62  เส้นที่วาดตามแกนอ้างอิงจะเปลี่ยนสีเป็นสีเดียวกับแกนนั้น ๆ

        หรือ เมื่อต้องการให้จุดปลายของเส้นเท่ากับจุดปลายของเส้นอีกด้านหนึ่ง เมื่อเลื่อนเมาส์มาใกล้ ๆ กับตำแหน่งดังกล่าว โปรแกรมจะแสดงเส้นประขึ้นมาเพื่อบอกว่าตอนนี้ตำแหน่งของจุดเท่ากันแล้ว

ภาพที่ 5.63  เส้นประบอกว่าตอนนี้ตำแหน่งของจุดเท่ากันแล้ว

        ระบบ Interface ใน SketchUp จะแบ่งเป็น 2 แบบคือ Point Interface คือการดูดจุดอ้างอิงที่เลือกให้มาติดกัน และ Linear Interface ที่เป็นการวาดเส้นหรือย้ายตำแหน่งไปตามแกนหลักของโปรแกรม (ถ้าเป็นโปรแกรมอื่น ๆจะเรียกว่าคุณสมบัติการ Snap)

Point Interface

        สำหรับ Point Interface โปรแกรมจะใช้ระบบนี้โดยยึดจุดอ้างอิงต่าง ๆ เป็นหลัก เช่น เมื่อเราเลื่อนเมาส์ไปยังตำแหน่งต่าง ๆ บนโมเดลที่มีจุดอ้างอิงอยู่ โปรแกรมจะแสดงสัญลักษณ์บอกมาว่าจุดอ้างอิงนั้นคือจุดอะไร และเมื่อ
คลิกเลือกจุดดังกล่าว โปรแกรมจะใช้จุดนั้นเป็นจุดอ้างอิงในการวาดหรือย้ายตำแหน่ง

       หลังจากที่ได้จุดอ้างอิงตำแหน่งแล้ว เมื่อเราเลื่อนเมาส์ไปโปรแกรมก็จะมองหาจุดอ้างอิงอื่น ๆ ที่มีและแสดงผลให้เห็นว่า เมื่อย้ายไปยังจุดดังกล่าวแล้วจะเกิดผลลัพธ์แบบไหน ถ้าหากว่าเราพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้ก็ให้คลิกเพื่อตกลงใช้งาน

        เมื่อต้องการเริ่มวาดจากเส้นกึ่งกลางเส้นแรกให้เลื่อนเมาส์ไปจนสัญลักษณ์ Midpoint ปรากฎขึ้นมาแล้วคลิก

ภาพที่ 5.64  สัญลักษณ์ Midpoint เมื่อเลื่อนเมาส์ไปที่กึ่งกลางของเส้นแรก

        ถ้าต้องการวาดเส้นไปยังกึ่งกลางของเส้นที่สองให้เลื่อนเมาส์ไปจน Midpoint ปรากฏขึ้นมาเช่นกัน แล้วคลิกก็จะได้เส้นจากกึ่งกลางถึงกึ่งกลางตามต้องการ

ภาพที่ 5.65  สัญลักษณ์ Midpoint เมื่อเลื่อนเมาส์ไปที่กึ่งกลางของเส้นที่ 2

 

การอ้างอิงแบบต่าง ๆ จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • End Point หรือจุดปลายเส้นจะแสดงด้วยจุดสีเขียว
  ภาพที่ 5.66  สัญลักษณ์จุด End Point ของปลายเส้น

 • Midpoint หรือจุดกลางเส้นจะแสดงด้วยจุดสีฟ้า
  ภาพที่ 5.67  จุดกึ่งกลางของเส้นจะแสดงคำว่า Midpoint

 • On Edge หรือจุดที่อยู่ในตำแหน่งใด ๆ บนเส้นขอบจะแสดงด้วยจุดสีแดง
  ภาพที่ 5.68  จุดในตำแหน่งใด ๆ บนเส้นขอบแสดงคำว่า On Edge

 • On Face หรือจุดที่อยู่ในตำแหน่งใด ๆ บนพื้นผิวจะแสดงด้วยจุดสีน้ำเงิน
  ภาพที่ 5.69  ตำแหน่งจุดใด ๆ บนพื้นผิวแสดงคำว่า On Face

 • Center (สำหรับวงกลม) หรือ จุดศูนย์กลางของวงกลมจะแสดงด้วยจุดสีเขียว   
  ภาพที่ 5.70  จุดศูนย์กลางของวงกลมแสดงคำว่า Center

Linear Interface

        Linear Interface เป็นการวาดหรือย้ายตำแหน่งไปตามแกนหลักของโปรแกรม คือ แกนสีเขียว , แกนสีแดง และแกนสีน้ำเงิน การวาดหรือย้ายตำแหน่งไปตามแกนหลักมีข้อดีคือ จะทำให้เส้นที่วาด หรือตำแหน่งของวัตถุที่ย้ายอยู่บนระนาบเดิมไม่หลุดออกไปในทิศทางอื่น

        เมื่อเราวาดหรือย้ายตำแหน่งไปตามระนาบหลัก โปรแกรมจะแสดงเส้นทางด้วยสัญลักษณ์เส้นประ สีเดียวกับระนาบนั้น ส่วนถ้าหากว่าเส้นทางหรือย้ายเป็นเส้นประสีดำ จะแสดงว่าเราไม่ได้ทำงานกับแกนหลัก และอาจเกิดการผิดพลาดได้ง่าย

ภาพที่ 5.71  Linear Interface ตามแกนสีเขียว
 
ภาพที่ 5.72  Linear Interface ตามแกนสีน้ำเงิน
 
ภาพที่ 5.73  Linear Interface ตามแกนสีแดง