การใช้งานเครื่องมือกลุ่ม Construction

        ในการสร้างโมเดลที่ต้องการขนาดและระยะแม่นยำ จะต้องใช้เครื่องมือวัดระยะกำหนดตำแหน่งจุดอ้างอิงให้เรียบร้อยเสียก่อนแล้วจึงลงมือวาด ซึ่งเครื่องมือวัดจะอยู่ในกลุ่ม Construction ของกล่องเครื่องมือมาตรฐาน ถ้าหากเครื่องมือกลุ่มนี้ไม่ได้เปิดไว้ สามารถเรียกมาด้วยการคลิกที่เมนู View > Toolbars > Construction ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือดังต่อไปนี้

Tape Measure Tool
Dimension Tool
Axes Tool
Protractor Tool
Text Tool
3D Text Tool

การวัดระยะห่างด้วย Tape Measure

        Tape Measure เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดระยะ และสร้างเส้นสำหรับอ้างอิงระยะต่าง ๆ ในการทำงานมีวิธีใช้งานดังขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกเครื่องมือ Tape Measure

ภาพที่ 5.173  เครื่องมือ Tape Measure

2. คลิกที่จุดเริ่มต้น

ภาพที่ 5.174  จุดเริ่มต้นในการวัดด้วย Tape Measure

3. เลื่อนเมาส์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการวัด

ภาพที่ 5.175  ตำแหน่งปลายเส้นที่ต้องการวัด

4. ระยะที่วัดจะแสดงในกรอบสีเหลืองตรงไอคอนของเมาส์ หรือใน Measurements Toolbar

 
5.176  ระยะที่วัดได้แสดงตรงไอคอนของเมาส์   ภาพที่ 5.177  ระยะที่วัดได้แสดงที่ Measurements Toolbar

5. เลื่อนเมาส์วัดระยะอื่นต่อไปได้เลยโดยไม่ต้องคลิก

        นอกจากการวัดระยะห่างจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งแล้ว ในกรณีที่ต้องการสร้างเส้นอ้างอิงตำแหน่งสำหรับทำงานต่อไป ก็สามารถทำได้ดังวิธีต่อไปนี้

1. คลิกเครื่องมือ Tape Measure

2. กดปุ่ม <Ctrl> แล้วปล่อย สังเกตที่ไอคอนของเมาส์จะมีเครื่องหมายบวกปรากฏขึ้นมา

ภาพที่ 5.178  ลักษณะไอคอนของเมาส์หลังจากการกด <Ctrl> แล้วปล่อย

3. คลิกจุดเริ่มต้น

4. เลื่อนเมาส์ไปยังจุดที่ต้องการสร้างเส้นอ้างอิงแล้วคลิก หรือพิมพ์ระยะที่ต้องการแล้วกดปุ่ม <Enter>

ภาพที่ 5.179  ลักษณะระยะจุดปลายเส้นอ้างอิง

5. จะได้เส้นอ้างอิงสำหรับทำงาน

ภาพที่ 5.180  ลักษณะเส้นอ้างอิงที่ได้

6. สร้างเส้นอ้างอิงต่อไปด้วยวิธีเดียวกัน

ภาพที่ 5.181  เส้นอ้างอิงเส้นต่อไป

        เส้นอ้างอิงที่สร้างจะถูกใช้เป็นไกด์สำหรับวาดส่วนประกอบต่าง ๆ เหมือนการใช้ตลับเมตรวัดเพื่อกำหนดตำแหน่งไว้ก่อน แล้วจึงวาดส่วนประกอบที่ต้องการลงไป หลังจากนั้นจึงลบเส้นไกด์ทิ้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน

        นอกจากเรื่องระยะแล้ว ยังสามารถปรับขนาดของโมเดลที่สร้างไว้ให้เป็นขนาดที่ต้องการได้ด้วยการใช้ Tape Measure ช่วยในการทำงาน เช่น ถ้าหากว่าสร้างโมเดลบ้านไว้โดยไม่ได้กำหนดความสูง (แต่ได้สัดส่วนที่ถูกต้อง) เราเพียงแค่ใช้ Tape Measure กำหนดระยะห่างลงไปว่าจากจุดหนึ่งถึงอีกจุดหนึ่งมีความยาวกี่เมตร เพียงเท่านี้โปรแกรมก็อาจจะเปลี่ยนระยะทั้งหมดโดยอ้างอิงจากระยะที่กำหนดลงไปโดยอัตโนมัติ

1. ลองวัดขนาดตอนเริ่มต้น

2.ใช้เครื่องมือ Tape measure คลิกจากจุดแรกไปยังจุดที่วัดได้ 0.63 เมตร

ภาพที่ 5.182  การวัดขนาดจุดแรกไปยังจุดที่ต้องการ

3. พิมพ์ขนาดใหม่ที่ต้องการลงไป เช่น 0.45 เมตร แล้วกดปุ่ม <Enter>

ภาพที่ 5.183  ขนาดที่พิมพ์ลงใน VBC Box

4. โปรแกรมจะถามความแน่ใจให้คลิกปุ่ม Yes

ภาพที่ 5.184  หน้าต่างการถามยืนยันความแน่ใจในการเปลี่ยนแปลงขนาดส่วนประกอบ

5. วัดดูอีกครั้ง โมเดลจะเปลี่ยนเป็นขนาด 0.45 เมตร ส่วนอื่น ๆ จะย่อลงอัตโนมัติ (หากขนาดใหม่เพิ่มขึ้น ส่วนประกอบอื่นก็จะขยายอัตโนมัติเช่นกัน)

ภาพที่ 5.185  ชิ้นงานทั้งชิ้นจะถูกย่อลงตามสัดส่วน

        ในกรณีที่ต้องการซ่อนเส้นอ้างอิงไว้ก่อน ทำได้ด้วยการคลิกที่เมนู View > Guides เมื่อมีเครื่องหมายถูกหน้าคำสั่ง Guides โดยโปรแกรมจะแสดงเส้นอ้างอิงเอาไว้ก่อน ไม่ได้ลบทิ้งเหมือนกับการใช้เครื่องมือ Eraser

        ในเครื่องมือกลุ่ม Construction จะมีเครื่องมือสำหรับการ Spec รายละเอียด เช่น ระยะห่าง ความกว้าง หรือความยาวของแบบรวมอยู่ด้วย ซึ่งเครื่องมือสำหรับ Spec แบบเหล่านี้จะยังไม่จำเป็นในการฝึกสร้างโมเดล แต่จะไปใช้งานกันตอนหลังจากสร้างโมเดลเสร็จเรียบร้อยแล้วมากกว่า

        เราสามารถลบเส้นอ้างอิงได้ด้วยการใช้เครื่องมือ Eraser คลิกแล้วลบออกไปเหมือนการลบส่วนประกอบปกติ

วีดีโอสาธิตการใช้เครื่องมือ Tape Measure Tool

การใช้ Dimension Tool


วีดีโอสาธิตการใช้เครื่องมือ Dimension Tool

การใช้ Axes Tool

        เราสามารถที่จะย้ายตำแหน่งของแกนอ้างอิงและปรับหมุนไปในทิศทางต่างๆ ได้ เพื่อใช้อ้างอิงการสร้างเส้นหรือรูปทรงในทิศทางที่ต้องการ สามารถทำได้โดยเลือกไอคอน หรือเลือกจากเมนู Tools - > Axes หรือจะใช้วิธี
คลิกขวาที่แกนอ้างอิงแล้วเลือกคำสั่ง Place ก็ได้เช่นกัน
 
ภาพที่ 5.186  การปรับย้ายและหมุนแกนอ้างอิง

        นอกจากนี้เรายังสามารถย้ายแกนอ้างอิงไปยังตำแหน่งใดๆ โดยการกำหนดตำแหน่งและทิศทางที่แน่นอนลงไป สามารถทำได้โดยคลิกขวาที่แกนอ้างอิงแล้วเลือกคำสั่ง Move จะปรากฏหน้าต่าง Move Sketching Context ขึ้นมา โดยจะมีตัวเลือกให้กำหนดค่าทั้งในส่วนของการกำหนดตำแหน่งและการกำหนดองศาของแกนทั้ง 3 แกน

ภาพที่ 5.187  การคลิกขวาที่แกนอ้างอิงที่ต้องการย้าย
 
ภาพที่ 5.188  การกำหนดการหมุนของแกนอ้างอิงโดยกำหนดองศาการหมุนของแกนที่ต้องการ และclick ปุ่ม OK
 
ภาพที่ 5.189  ลักษณะแกนภายหลัง click ปุ่ม OK
 

วัดมุมและองศาการหมุนด้วย Protractor

         Protractor เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดมุมและสร้างมุมอ้างอิงในการทำงาน จะทำงานคล้ายกับ Tape Measure โดยมีวิธีการใช้งานดังต่อไปนี้

1. คลิกเครื่องมือ Protractor

ภาพที่ 5.190  เครื่องมือ Protractor

2. เลื่อนเมาส์ไปบนโมเดลจนวงกลมสำหรับวัดอยู่ในระนาบที่ต้องการแล้วคลิก

ภาพที่ 5.191  การกำหนดระนาบที่ต้องการวัด

3. เลื่อนเมาส์ไปคลิกยังจุดแรกที่ต้องการ

ภาพที่ 5.192  จุดแรกที่ต้องการวัดมุม

4. เลื่อนเมาส์ไปยังจุดที่ต้องการวัด

ภาพที่ 5.193  จุดที่ 2 ที่เป็นแขนของมุมที่ต้องการวัด

5. องศาที่วัดจะแสดงในกรอบสีเหลืองตรงไอคอนของเมาส์ หรือใน Measurements Toolbar

ภาพที่ 5.194  ขนาดของมุมที่วัดได้

        นอกจากวัดมุมแล้ว Protractor ยังสามารถกำหนดเส้นอ้างอิงสำหรับทำงานได้เหมือนกับ Tape Measure ซึ่งการกำหนดเส้นอ้างอิงจาก Protractor ทำได้ดังขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลื่อนเมาส์ไปจนได้องศาที่ต้องการแล้วคลิกหรือพิมพ์ระยะแล้วกดปุ่ม <Enter>

ภาพที่ 5.195  การกำหนดระยะเพื่อการอ้างอิง

2. จะได้เส้นอ้างอิงสำหรับทำงานดังภาพ

ภาพที่ 5.196  เส้นไกด์ที่เกิดจากการสร้างเส้นอ้างอิง

3. สร้างเส้นต่อไปด้วยวิธีเดียวกัน

วีดีโอสาธิตการใช้เครื่องมือ Protractor Tool

การใส่คำอธิบายแบบด้วยเครื่องมือ Text

        Text เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการใส่คำอธิบายให้กับโมเดลที่สร้างขึ้น โดยจะมีลูกศรชี้และใส่คำอธิบายให้สามารถบอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ต้องการสำหรับส่วนนั้น ๆ มีขั้นตอนการใช้งานดังต่อไปนี้

1. คลิกที่เครื่องมือ Text

2. คลิกตำแหน่งที่ต้องการชี้

3. เลื่อนเมาส์มาคลิกตำแหน่งที่ต้องการใส่คำอธิบาย

4. พิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไปเสร็จแล้วคลิกบนพื้นที่ว่างเพื่อจบการทำงาน โดยขณะที่ยังไม่เปลี่ยนเป็นข้อความที่ต้องการ ตำแหน่งของหัวลูกศรที่ชี้ลงไปจะมีผลกับการบอกรายละเอียดในข้อความ โดยตำแหน่งต่าง ๆ จะบอกรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • หัวลูกศรที่ชี้ไปที่จุดปลายของเส้นกรอบข้อความที่ปรากฎจะบอกพิกัด Coordinates ที่จุดนั้น
 • หัวลูกศรชี้ลงบนเส้นกรอบข้อความจะบอกความยาวของข้อความนั้น ถ้าเป็นเส้นกรอบของรูปทรงหลายเหลี่ยมหรือเส้นรอบวงจะบอกความยาวของเส้นกรอบหรือเส้นรอบวงนั้น
 • หัวลูกศรชี้บนพื้นผิวของกรอบข้อความจะบอกพื้นที่ของพื้นผิวนั้น
 • หัวลูกศรชี้ลงบน Component กรอบข้อความจะบอกชื่อของ Component นั้น

        การแก้ไขข้อความหลังจากสร้างเสร็จแล้วทำได้โดยการ Double Click ที่ข้อความ หรือคลิกขวาแล้วเลือกคำสั่ง Edit Text จากนั้นจึงแก้ไขรายละเอียดได้ตามต้องการ

        Option ต่าง ๆ ของเครื่องมือ Text สามารถกำหนดได้ด้วยการคลิกบนเส้นหรือข้อความ และเลือก Entity Info โดย Options ต่าง ๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ภาพที่ 5.197  Option ต่าง ๆ ของเครื่องมือ Text

     A. ปุ่ม Change Font... สำหรับกำหนดรายละเอียดตัวอักษร

     B. Text สำหรับแก้ไขขนาดหรือตัวอักษรที่ใส่ไว้

     C. Arrow สำหรับกำหนดรูปแบบของปลายลูกศรที่ชี้ลงในภาพ

     D. Leader สำหรับกำหนดรูปแบบของเส้นที่ใช้งาน

รูปแบบการวาดเส้นในช่อง Leader มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • View Based จะแสดงเส้นในรูป 2 มิติ คือ เมื่อหมุนมุมมองเส้นก็ไม่หมุนเปลี่ยนตามไปด้วย โดยจะหันหน้าเข้าหาคนดูตลอดเวลา
 • Pushpin จะแสดงเส้นในรูป 3 มิติ เมื่อหมุนมุมมองเส้นก็จะหมุนเปลี่ยนไปตามมุมมอง
 • Hidden เส้นจะถูกซ่อนไว้เหลือแต่ข้อความ

สร้างตัวอักษร 3มิติ ด้วยเครื่องมื 3D Text

        3D Text เป็นเครื่องมือสำหรับสร้างตัวอักษร 3 มิติ สำหรับไว้ใช้ประกอบในโมเดล โดยหลังจากสร้างแล้วโปรแกรมจะ Group ผลลัพธ์ที่ได้ให้เป็นกลุ่มใหม่โดยอัตโนมัติ มีวิธีการใช้งานดังต่อไปนี้

1. คลิกที่เครื่องมือ 3D Text

ภาพที่ 5.198  เครื่องมือ 3D Text

ภาพที่ 5.199  การกำหนดลักษณะของตัวอักษร ข้อความ

7. คลิกวางตำแหน่งตัวอักษรไปตามต้องการ

ภาพที่ 5.200  การวางตัวอักษร 3D Text

ใน Dialog Box ของ Place 3D Text ประกอบด้วย

 • Font เลือกแบบและกำหนดรายละเอียดของตัวอักษรที่ต้องการ
 • Align กำหนดรูปแบบการจัดวางตัวอักษร เช่น ชิดซ้าย วางกลาง หรือชิดขวา
 • Height กำหนดความสูงของตัวอักษร
 • Form หากไม่เลือก Filed ไว้จะไม่สามารถสร้างตัวอักษร 3 มิติได้ ตัวอักษรที่ออกมาจะเป็น 2 มิติ ส่วน Extrude จะเป็นค่าที่กำหนดความหนาของตัวอักษร

        ตัวอักษรที่สร้างไว้จะเหมือนโมเดล 1 ชิ้น สามารถใช้ตัวอักษรต่าง ๆ ตกแต่งได้ตามปกติ เช่น ใช้เครื่องมือ Scale ย่อ/ขยาย ขนาดตามที่ต้องการ หรือใช้เครื่องมือ Paint Bucket ตกแต่งพื้นผิวของตัวอักษร สามมิติ

เช่น ใช้เครื่องมือ Scale ย่อ / ขยายขนาดตามต้องการ

ภาพที่ 5.201  การย่อ / ขยายขนาดตัวอักษรด้วยเครื่องมือ Scale

หรือ ใช้เครื่องมือ Paint Bucket ตกแต่งพื้นผิวของตัวอักษร 3 มิติ

ภาพที่ 5.202  ผลของการใช้เครื่องมือ Paint Bucket ตกแต่งพื้นผิวตัวอักษร 3 มิติ

        หลังจากสร้างตัวอักษร 3 มิติ เรียบร้อยแล้ว ตัวอักษรที่สร้างจะถูกกำหนดให้เป็น Component หนึ่งชิ้น ถ้าต้องการแก้ไขให้ Double Click แล้วเข้าไปแก้ไขรายละเอียดได้เหมือนการทำงานกับโมเดลทั่วไป ส่วนกรณีที่ต้องการแก้ไขตัวอักษร เช่น พิมพ์เพิ่ม หรือ แก้ไขข้อความ แก้คำผิดนั้นจะไม่สามารถทำได้ ต้องพิมพ์ใหม่อย่างเดียว และการจัดระยะห่างระหว่างบรรทัด หรือตำแหน่งของตัวอักษรที่แปลกไปจากเดิมไม่จำเป็นต้องพิมพ์ด้วย 3D Text 2 ครั้ง สามารถจัดได้ในขั้นตอนการพิมพ์ข้อความได้เลย โดยการกด Enter ลงตามปกติ

การคัดลอกรูปทรงที่สร้างขึ้นด้วยวิธีการต่าง ๆ

        ใน SketchUp เราสามารถ Copy ส่วนประกอบหรือโมเดลที่สร้างไว้ได้หลายวิธี เช่น ใช้คำสั่ง Copy และ Paste หรือใช้วิธีการกดปุ่ม <Ctrl> ร่วมกับเครื่องมือย้ายตำแหน่ง การก๊อปปี้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ทำได้ดังขั้นตอนต่อไปนี้

การ Copy ด้วยคำสั่งทำได้โดย

1. คลิกเลือกส่วนประกอบหรือโมเดลที่ต้องการ Copy ทั้งหมด

2. คลิกที่เมนู Edit > Copy หรือ กดปุ่ม <Ctrl+C> บนคีย์บอร์ด

3. คลิกที่เมนู Edit > Paste หรือ กดปุ่ม <Ctrl+V> บนคีย์บอร์ด

4. เลื่อนเมาส์นำวัตถุที่ Copy ไปไว้ในตำแหน่งที่ต้องการแล้วคลิกเพื่อวางลงไป

การ Copy ด้วยการกดปุ่ม <Ctrl> สำหรับเครื่องมือ Move ทำได้โดย

1. เลือกส่วนประกอบหรือโมเดลที่ต้องการคัดลอก แล้วคลิกเครื่องมือ Move ()

2. กดปุ่ม <Ctrl> หนึ่งครั้ง ไอคอนของเมาส์จะมีเครื่องหมายบวกเพิ่มขึ้นมา

3. เลื่อนเมาส์นำส่วนที่ Copy ไปไว้ในตำแหน่งใหม่แล้วคลิกวางลงไป

การ Copy ด้วยการกดปุ่ม <Ctrl> สำหรับเครื่องมือ Roate ทำได้โดย

1. เลือกส่วนประกอบหรือโมเดลที่ต้องการคัดลอก แล้วคลิกเครื่องมือ Rotate ()

2. กดปุ่ม <Ctrl> หนึ่งครั้ง ไอคอนของเมาส์จะมีเครื่องหมาย + ขึ้นมา

3. คลิกเพื่อกำหนดตำแหน่งบนจุดหมุน

4. เลื่อนเมาส์ไปคลิกกำหนดตำแหน่งเริ่มต้นของการหมุน

5. เลื่อนเมาส์นำส่วนที่ Copy ไปไว้ในตำแหน่งใหม่ แล้วคลิกวางลงไป

        นอกจากการ Copy ปกติแล้ว ยังสามารถ Copy วัตถุเพิ่มขึ้นหลาย ๆ ชิ้นพร้อมกันได้ วิธีการ Copy วัตถุเพิ่มทีละหลาย ๆ ชิ้นพร้อมกันต้องใช้การพิมพ์จำนวนที่ต้องการลงในคีย์บอร์ด โดยการพิมพ์ค่าจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

- พิมพ์จำนวนที่ต้องการเพิ่มจำนวนตามระยะทางที่ copy ทำได้ด้วยการพิมพ์จำนวนที่ต้องการตามด้วยเครื่องหมาย * หรือ x

วีดีโอสาธิตการเพิ่มจำนวนวัตถุ หรือส่วนประกอบที่ต้องการ ด้วยการพิมพ์จำนวนและตามด้วย * หรือ x

 

- พิมพ์จำนวนเพิ่มระหว่างวัตถุที่ถูก Copy ออกไปทำได้โดยการพิมพ์ค่าที่ต้องการตามด้วยเครื่องหมาย /

วีดีโอสาธิตการเพิ่ม Object ระหว่างวัตถุที่ถูก Copy ออกไป โดยการพิมพ์ค่าที่ต้องการตามด้วยเครื่องหมาย /